Zvyšuje se podle vás počet dětí, kteří se potýkají s obezitou?
V posledních letech se počet dětí s obezitou zvyšuje 
a bohužel překonává i pesimistické odhady z 80. let minulého století. V celosvětovém měřítku nabývá obezita u dětí již epidemického charakteru a tomuto trendu se bohužel přibližuje i Česká republika. Ukazuje se, že za posledních 25 let došlo k dvojnásobnému až trojnásobnému zvětšení počtu obézních dětí. Alarmující je také skutečnost, že pozorujeme stále častější případy závažné monstrózní obezity. V současnosti nastupuje do základní školy bezmála čtvrtina dětí s nadváhou a 5 – 10 % dětí už vykazuje známky obezity. V České republice asi 10 % dětí ve věku 6-12 let trpí nadváhou a dalších 10 % obezitou. To znamená, že až pětina dětské populace má problém s váhou, což považuji za alarmující zjištění.

Jaké jsou příčiny obezity?
Rámcově se na vzniku nejčastější prosté obezity podílí asi ze 40 % genetické vlohy 
a ze 60 % jde o vliv zevního (obezitogenního) prostředí. Jedná se především o nesprávnou životosprávu, nevhodnou stravu a nedostatek pohybových aktivit. Realitou se stalo absolutní nebo relativní přejídání. Je důležité vědět, že pokud má dítě pro obezitu genetické vlohy, stejně se může vzniku obezity vyhnout, především dodržováním správné živosprávy, zdravou a vyváženou stravou a pravidelným dostatečným pohybem. V prevenci vzniku obezity však základní impuls musí dát rodiče.

Ilustrační fotoJak se dětská obezita léčí? Pouze zdravou stravou a pohybem, nebo se využívají i jiné léčebné metody?
Účelná léčba dětské obezity je komplexní a dlouhodobá, základem je cílená diagnostika typu obezity a určení nejvhodnější strategie léčby. Na počátku je třeba posoudit rodinný výskyt obezity, podrobně zhodnotit životosprávu dítěte, stravovací návyky a zjistit motivaci dítěte a rodiny k léčbě. Je nutné dítě 
i rodiče seznámit se všemi komplikacemi obezity, formulovat hlavní kroky k nápravě a stanovit pevný 
a strukturovaný program léčby. Hlavními kroky jsou kombinace kognitivně behaviorální terapie, dietoterapie a zvýšená pohybová aktivita neboli fyzioterapie.

Můžete vysvětlit o co se jedná?
Kognitivně behaviorální terapie znamená úpravu životosprávy, změnu životního stylu, návyků a chování celé rodiny, zvyklostí ve stravování, pitného režimu a způsobu trávení volného času. Nedílnou součástí je psychoterapeutická podpora. Dietoterapie se zaměřuje na poučení o správné racionální 
a pestré výživě a důraz se klade na nízkoenergetickou stravu tak, aby přitom nebyl omezen růst dětského organismu a poškozen organismus ve vývoji. Strava by měla být založena na jídelníčku vycházejícím z racionální výživy se sníženým počtem technologických příprav dle věku dítěte, podle známé výživové pyramidy 
a vyloučení prvků amerikanizace ve výživě u dětí. Bezpečného hmotnostního úbytku je možné dosáhnout omezením energetického příjmu přibližně o 20 – 25%. Dlouhodobá spolupráce s nutričním terapeutem vede při patřičné důslednosti ke zvrácení stravovacích návyků a životního stylu žádoucím směrem.

Jaká je úspěšnost léčby?
Hodnocení výsledků léčby obézních dětí je obtížné. Bohužel však v praxi úspěšnost léčby dětské obezity nedosahuje uspokojivé úrovně, i když všechny nežádoucí návyky a metabolické změny lze při patřičné důslednosti režimových, dietetických a pohybových pravidel a spolupráci rodiny při léčbě odstranit. Současné odhady a moje zkušenosti ukazují, že tak u jedné třetiny dětí dosahujeme dlouhodobě dobrých výsledků v léčbě obezity.

To je relativně málo…
Ano s tím souhlasím. Ono je to dáno především tím, že tato terapie je náročná. Rodiče bohužel často nespolupracují s praktickými lékaři 
a obezitologickými ordinacemi, nedodržují dlouhodobě redukční a pohybový režim včetně změn preferenčních návyků u dětí a režimových opatření. Rodiče si musí uvědomit, že opatření je třeba dodržovat pravidelně a dlouhodobě. Oni je bohužel často dodržují jen chvíli nebo neúplně nebo vůbec, proto je nejefektivnější léčba dětské obezity krátkodobě pouze v prvních 3 měsících léčby.

Přenáší se obezita do dospělosti?
Ano, až 70-80 % obézních dětí bude obézních i v dospělosti.

Jaké zdravotní problémy obezita způsobuje?
Obezita je civilizační onemocnění spojené s postupným nástupem závažných zdravotních komplikací. Jedná se o chronické onemocnění, se kterými se pak organismus člověka již od dětského věku potýká celý život. Důsledky obezity a zdravotní komplikace pozorujeme již 
v dětském věku. Již u dětí se objevují kardiovaskulární onemocnění jako postižení srdce a cév, časný rozvoj aterosklerozy, hypertenze, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka, postižení ledvin, jater a pohybového aparátu. Například v současnosti je 
v Evropské unii asi 20 000 obézních dětí, které již mají cukrovku 2. typu. Obezita 
v dětském věku však nepředstavuje jen estetický problém, ale jde o psychicky 
i fyzicky zatěžující nemoc. Výskyt komplikací obezity nebo jejich dopad můžeme významně ovlivnit včasnou léčbou v dětském věku.

Josef SýkoraNarodil se 3. října 1957 v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Od roku 1982 působí na Dětské klinice FN Plzeň, následně také na Lékařské fakultě UK v Plzni. Od prosince 2014 vykonává funkci přednosty. 
V oboru dětského lékařství se specializuje na choroby trávicího traktu, jater a poruchy výživy. Je ženatý, s manželkou má jednoho syna.

Obezita je také příčinou psychických problémů.
Ano, obézní děti mají psychosociální problémy a jsou často vystaveny neúměrnému společenskému tlaku. Ostatní děti je nechtějí do kolektivu, protože jsou tlustí, často se jim vysmívají, obézní děti mají problémy s chováním, nízkou sebeúctou, úzkostnými stavy, sociální izolací a depresemi, což může mít dopad na jejich školní výkon. To už způsobuje určité psychické újmy a ony se ty negativní emoce snaží řešit zase jídlem. Do určité míry je uspokojí, stává se náhražkou různých hodnot a často se stává formou seberealizace. Vzniká tak začarovaný kruh, ze kterého se samy nemohou dostat. Psychosociální problémy jsou považovány za podstatnou stránku dětské obezity.

Co by měla rodina dělat, pokud na svém dítěti vidí, že tloustne?
Pokud mají doma dítě 
s nadváhou, obezitou nebo 
v případě rychlého vzestupu hmotnosti, ve většině případů to nezvládnou sami a potřebují odbornou pomoc. Doporučuji celou situaci řešit konzultací u registrujícího praktického lékaře – obezita dále patří do specializované dětské obezitologické ambulance. Jedno specializované klinické pracoviště dětské obezitologie se nachází na Dětské klinice FN Plzeň. Důležité je včas zahájit léčbu a vyhledat odbornou pomoc.

Jaké nejčastější chyby dělají rodiče?
Velkým omylem je, když lidé říkají o dětech to známé rčení. Když je tlustý, tak je zdravý, je na něm vidět, že se má dobře. Ale ono je to právě naopak vzhledem ke zdravotním rizikům obezity. Často se setkáváme s nadváhou už 
v batolecím věku a předškolním věku. Rodiče už od malička nedbají na správné stravovací návyky, stravují sebe i své děti ve fast foodech a podobně nezdravě. Velkým problémem je jednostranná výživa a naprostý nedostatek ovoce a zeleniny. Oni si to často ani neuvědomují, ale pro své děti jsou obrovským vzorem a příkladem. Děti pak vidí a opakují, co dělají jejich rodiče, jejich stravovací návyky, pohybovou aktivitu i to, jak tráví volný čas. Obecně můžeme říci, že hlavním zdrojem dětské obezity je v naší populaci právě rodina.

Máte na závěr nějaké doporučení pro rodiče?
Předpokládá se, že obézní děti budou obézní i v dospělosti. Proto je velmi důležitá důsledná prevence již od batolecího věku. Dodržovat racionální a vyváženou pestrou stravu, jíst pravidelně pětkrát denně. Děti by se neměly přejídat, ale ani hladovět či jíst na noc a rodiče by měli kontrolovat, kolik jídla děti snědí. Velmi důležitý je pitný režim. Součástí denního režimu musí být pohybová aktivita, která by měla u dětí vycházet od rodičů. Bohužel často na to rodiče nemají čas nebo je pro ně pohodlnější posadit dítě k počítači. Rodina by měla společně vyvíjet pohybové aktivity, například jezdit na kole, chodit na procházky nebo třeba plavat. Je naprosto nutné, aby celý hodnotový systém, myšlení 
a životní styl rodiny umožnil předcházet do budoucna vzniku dětské obezity.