prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), a to pro obor Strojní inženýrství. Milan Honner působí na ZČU od roku 2000. Jeho pedagogické aktivity jsou spojeny s Fakultou aplikovaných věd, kde byl v roce 2006 jmenován docentem pro obor Aplikovaná fyzika, a s Fakultou strojní. Vědecko-výzkumné činnosti se Milan Honner věnuje ve vysokoškolském ústavu Nové technologie - výzkumné centrum (NTC), kde od roku 2005 vede odbor Termomechanika technologických procesů. Od roku 2013 je současně zástupcem ředitele NTC.

Prakticky celá profesní kariéra Milana Honnera je zaměřena na aplikovaný výzkum infračervených technologií. Týká se průmyslových technologií, materiálů, a zejména měřicích systémů, jejichž funkční vlastnosti jsou založeny na využití infračerveného (tepelného) záření. Výsledky výzkumu, na kterém se Milan Honner podílel, byly uplatněny ve více než stovce průmyslových firem a výzkumných organizací v ČR i zahraničí. Týkají se průmyslových technologií pro objemové a povrchové zpracování materiálů zejména s využitím laserů, měřicích systémů na bázi infradetektorů pro termodignostiku chování mechanismů strojů, termografických metod pro kvantitativní měření teplotních polí a přestupů tepla v různých technických i netechnických systémech, materiálů s opticko-tepelnými funkčními vlastnostmi pro přenos tepla zářením a laboratorních metod měření těchto vlastností.

Milan Honner je autorem a spoluautorem jedné monografie a více než 50 odborných prací publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících konferencí. Celkový počet citací dosahuje téměř 250 a aktuální citační h-index je 9. Je spoluautorem dvou patentů. Od roku 1997 byl řešitelem či spoluřešitelem deseti výzkumných a vzdělávacích projektů; vedoucím deseti diplomových a pěti disertačních prací, které byly ukončeny úspěšnou obhajobou; podílel se na zavedení šesti předmětů do výuky magisterských a doktorských studijních programů na ZČU. V současnosti je Milan Honner členem nejvyššího orgánu Asociace technických diagnostiků České republiky, kde působí jako odborný garant schváleného školicího pracoviště, vedoucí odborné skupiny a hodnoticí komise pro obor Termodiagnostika.

prof. Dr. Ján Minár

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady ZČU, a to pro obor Aplikovaná fyzika.

Ján Minár vystudoval teoretickou a fyzikální chemii na Technické univerzitě v Bratislavě. V roce 2003 získal doktorát na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově (LMU), kde se podílel na výzkumu spin-orbitální interakce a jejím vlivu na elektronovou spektroskopii. Po ročním postdoktorském studiu ve výzkumném centru v Jülichu se vrátil na mnichovskou LMU, kde působil do roku 2008 jako spoluřešitel projektu Elektronová struktura a magnetismus v nízkodimenzionálních systémech. V Mnichově se také v roce 2012 habilitoval. V průběhu habilitace se věnoval elektronovým korelacím a jejich projevům ve spektrech pevných látek. V roce 2018 se habilitoval na ZČU v oboru Aplikovaná fyzika.

Na ZČU pracuje Ján Minár od roku 2017, a to v ústavu Nové technologie-výzkumné centrum (NTC). Je vedoucím a klíčovým zahraničním pracovníkem projektu CEDAMNF v rámci výzvy Excelentní výzkumný tým v programu OP VVV. Zde se dále zabývá vývojem teoretických metod pro popis elektronové struktury pevných látek a interpretaci experimentálních elektronových spekter. Vybudoval špičkové pracoviště zaměřené na spin-úhlově rozlišenou fotoemisi a na studium a design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami. Jako školitel se aktivně podílí na vedení zahraničních doktorandů a doktorandů Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní ZČU.

Ján Minár pobýval na řadě zahraničních pracovišť, např. na univerzitě v Nijmegen, v Jülichu, v Paříži, dále v experimentálních synchrotronových centrech v Grenoblu, Švýcarsku a Berkeley. V roce 2019 získal prestižní cenu Honorary Fellow mnichovské University of Applied Sciences za prohlubování vědecké a akademické spolupráce. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných prací publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících konferencí. Celkový počet citací dosahuje téměř 3500 a aktuální citační h-index je 34. Ján Minár je rovněž členem řady mezinárodních organizací a společností. V letech 2014–2018 byl členem managementu a vedoucí výboru a pracovní skupiny COST Action MP1306 EUSpec a od roku 2015 je mimořádným členem Centra pro nanovědu (CeNS) mnichovských univerzit. Zároveň působí jako pravidelný oponent grantových agentur.

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to pro obor Správní právo a správní věda. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (v roce 1987), na této vysoké škole získal i titul doktora práv – JUDr. (1987), stal se kandidátem právních věd – CSc. (1993) a byl jmenován docentem pro obor správní právo a správní věda (2012). Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a to jako učitel na katedře správního práva a správní vědy, působí od absolvování studia dosud. Od roku 2011 je spojen i s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni, kde působí jako vedoucí katedry správního práva.

Martin Kopecký je autorem řady publikací v oboru správního práva, jako učebnice obecné části tohoto oboru, autorem či spoluautorem komentářů k několika zákonům, autorem více monografií a časopiseckých článků. Ve své vědecké a publikační činnosti se věnuje především obecným otázkám správního práva, problematice státní služby, územní samosprávy, správnímu řízení a správnímu soudnictví. Působí ve více poradních orgánech správních orgánů a veřejných institucí, mimo jiné jako člen rozkladové komise bankovní rady České národní banky, předseda senátu rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu, člen poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Několik roků byl i členem hodnotícího panelu právní vědy a politologie Grantové agentury ČR. Řadu let vykonává rovněž právní praxi jako advokát zapsaný v České advokátní komoře.

Pavel Korelus