V těsném sousedství už od ledna zkoumají sídliště z konce doby bronzové. Hrob halštatského zámožného člena vyšších sociálních vrstev se jim podařilo odhalit v kousku nepoškozeného terénu při rekonstrukci již existujících inženýrských sítí, tedy na místě poničeném v minulosti stavební činností.

„Hrob obsahoval spálené ostatky mrtvého, uložené ve velké nádobě obklopené dvacítkou drobnějších nádob a misek s charakteristickou jemnou výzdobou,“ popisuje unikátní nález vedoucí archeologického výzkumu Jan Vladař.

Moderní přírodovědné analýzy snad odhalí původní obsah nádob a přispějí k objasnění jejich významu. Pohřeb i s výbavou byl ukryt v obdélné dřevěné komoře, jejíž pozůstatky v podobě zuhelnatělého dřeva nález obklopovaly.

K největšímu překvapení ale došlo při úplném vybrání místa nálezu. „Nádoby byly umístěny na úrovni terénu a ležely na tenké vrstvičce propáleného jílu, až po důkladném zaškrabání se vespod této vrstvy objevil kovový železný meč, jeden z nejstarších dokladů zpracování tohoto kovu na našem území,“ řekl Vladař.

V době halštatské se běžně pohřbívala spálená těla do plochých hrobů nanejvýše s několika milodary. Objevují se ale i hroby, někdy kostrové, s mnohem bohatší výbavou milodarů, které častokrát obsahují části koňských postrojů a meče. Dřevěné komory s nebožtíkem bývají překryty mohylou. Předpokládá se, že takové pohřby se dostávaly jen elitě, vyšší či vládnoucí vrstvě obyvatel. Odtud plyne i jejich označení, říká se jim knížecí mohyly.

„Jestli byl tento hrob ještě překryt kamenným mohylovým náspem, se nepodařilo přesně určit vzhledem k poničení místa jak zemědělskou, tak stavební činností, ale řada indicií dovoluje existenci mohyly předpokládat,“ uvádí Vladař.

Odlišný způsob pohřbívání a sídlení ve starší době železné (halštatská) napovídá o do té doby příliš neprojevované diferenciaci obyvatelstva. Vedle vesnického obyvatelstva existovala vrstva sídlící ve dvorcích, která byla pohřbívaná v jezdeckých nebo bojovnických hrobech. Na vrcholu pyramidy pak byla halštatská „knížata“, která byla pohřbívána v mohylách.