Na post šéfa městské policie nastoupil Vlk mj. s koncepcí zavedení většího počtu jednočlenných hlídek, což se setkalo s vlnou nevole ze strany plzeňských strážníků. Ti proti jeho plánu dokonce sepsali petici.

S jakou vizí jste do funkce nastoupil?

Moje vize je celkem jednoduchá, a sice zvýšení pocitu bezpečí občanů Plzně. Častá přítomnost strážníků v ulicích je důležitou prevencí před pácháním protiprávního jednání. Občané se nebudou cítit bezpečně do té doby, dokud neuvidí strážníky v ulicích. Lidé musí vědět, že existuje někdo, kdo je jim schopen v případě hrozícího nebezpečí pomoci. A to je poslání celé městské policie. Občané oprávněně očekávají, že k protiprávnímu jednání nebude docházet, a ne že policie bude přijíždět až ve chvíli, kdy k němu dochází nebo v horším případě již došlo. Ta má svůj směr daný zákonem a za 30 let působení v Plzni jasně ukázala, že je připravena hájit bezpečí občanů města Plzně. Každý velitel se snaží posouvat úroveň městské policie zase o kousek výše, což je také i moje vize.

Jak jsem řekl, jedná se spíše o dodržování toho, k čemu byla městská policie před třiceti lety zřízena. Tedy dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek obce a ochrany a bezpečnosti osob a majetku, zejména při pěší obchůzkové činnosti v ulicích města. Řešení závažnějších bezpečnostních problémů a vyhledávání a objasňování trestné činnosti je doménou Policie ČR. Je zde rovněž také velmi úzká spolupráce mezi městskou policií a PČR tak, aby byly síly obou složek efektivně využity ku prospěchu občanů.

Souvisí s tím i zavedení většího počtu jednočlenných hlídek na celém území Plzně?

Ano, jednočlenné hlídky jsou, v současné době, velmi diskutovaným tématem. Tyto hlídky jsou ale pouze součástí celého systému fungování městské policie. Jednočlenné hlídky budou chodit pouze ve dne, v noci nebudou vysílané vůbec, půjde tedy o standardní okrskáře. Ti se zpravidla budou pohybovat v jim přidělených okrscích, kde získají větší místní a osobní znalost, a tedy budou moci i svoji službu efektivněji vykonávat. Je nutno poznamenat, že jednočlenné hlídky nejsou ani v Plzni nic nového, na řadě míst a v různých funkcích u plzeňské městské policie již dnes běžně fungují. Dojde tedy pouze ke zvýšení počtu těchto hlídek a k lepšímu využití sil a prostředků investovaných do městské policie. Jednočlenná hlídka dále nebude vysílaná na místa, kde již dochází, případně by mělo dojít k nějakému napadení. Operační důstojník umí na základě telefonického hovoru vyhodnotit situaci, že má na rizikové místo poslat dvoučlennou hlídku, případně několik strážníků. K závěru této otázky bych pouze připomněl, že občan se ve veřejném prostoru pohybuje také zpravidla sám a neměl by mít obavy o svoje bezpečí. Právě proto je zde strážník, který mu ten pocit svojí přítomností dává. Proč by se tedy měl cítit ohrožen strážník, který má v rámci své náplně práce bezpečnost zajišťovat? K tomuto je vycvičen, vyzbrojen a nadán pravomocemi a zákonnou ochranou.

Proti plánu zavést ve městě větší množství jednočlenných hlídek se však vzedmul mimořádný odpor. Strážníci dokonce sepsali petici adresovanou primátorovi a chtějí zachovat dvoučlenné hlídky. Jaká vidíte pozitiva při zavedení většího počtu jednočlenných hlídek?

Z psychologického hlediska bude občan vnímat jednočlennou hlídku pozitivně. Jednoduše proto, že když potká na ulici pouze jednoho strážníka, řekne si, že pokud může vykonávat službu sám, nehrozí jemu osobně žádné nebezpečí. Pokud také člověk uvidí kráčet po ulici dva strážníky, bude mít větší zábrany je oslovit s nějakým problémem, než kdyby potkal samotného městského policistu. Zároveň násilně protiprávní jednání směřuje primárně proti běžnému občanu, a ne proti strážníkovi. Strážník je ten, kdo na základě svých pracovních povinností zajišťuje klid a bezpečí na ulici. K tomu má příslušný výcvik a podporu celého systému, který je schopen efektivně zasáhnout.

Odkdy by měly jednočlenné hlídky na celém území Plzně fungovat?

To bude vždy záležet na veliteli služebny, kolik hlídek, kam a kdy pošle. V pěším výkonu jsou však prioritní hlídky jednočlenné, s možností jejich posílení na určený čas či oblast. Zcela běžné jsou však už dnes jednočlenné hlídky například na Doubravce. Od 1. července by měly chodit také na Skvrňanech. Na jednočlenné hlídky byli proškoleni již všichni plzeňští strážníci. Zhruba po letních prázdninách by mohly působit po celé Plzni.

V jakých oblastech potřebuje podle vás plzeňská městská policie změnu a kde naopak funguje správně?

Neřekl bych, že by v něčem fungovala nesprávně. Městská policie v Plzni funguje k dobru občanů. Aktuálně je pro ni velkým úkolem služebna na Borech, na které v současné době působí spíše hlídky plnící úkoly v rámci celé Plzně. Toto je samozřejmě špatně, neboť i Bory si zaslouží plnohodnotnou služebnu. Nachází se zde Borská pole, a to jak nákupní zóna, tak i průmyslová zóna, agenturní pracovníci, ubytovny, Borský park, rekreační zóny v Českém údolí a na Výsluní a v neposlední řadě sídliště. Tato místa by si zasloužila určitě větší pozornost ze strany strážníků. Proto je naším cílem zřídit „Služebnu celoměstských a specializovaných činností“. Do té by byly zařazeny činnosti zajišťované aktuálně služebnou na Borech, tedy odchyty zvířat, tísňová linka seniorů apod. Připojit do této služebny by se měly rovněž útvary pod služebnou střed, tedy služební psovody a SÚSS zaměřující se primárně na problematiku lidí bez domova. Autohlídky by měly být posíleny ještě o jedno zásahové vozidlo tak, aby byl zajištěn jak rychlý zásah k nahlášeným případům, tak i efektivní zajištění podpory pěších hlídek. Na Borech se tímto uvolní kapacita pro zřízení plnohodnotné služebny v počtu 23 strážníků zajištující bezpečí v této oblasti. Již v současné době si ale obyvatelé městské části Bory mohli všimnout navýšení počtu hlídek kdy dohled na veřejný pořádek a bezpečnost v inkriminovaných místech zajišťují posílené hlídky strážníků z jiných služeben a od 1. července tohoto roku jsou na služebnu zařazeni čtyři noví strážníci k výkonu služby pouze na Borech.

Na Borech, ale i v dalších čtvrtích, se dnes údajně pohybují dětské skupiny, které narušují veřejný pořádek, vyhrožují a nadávají dalším dětem a dospělým na místních hřištích. Snaží se městská policie tuto situaci nějak řešit?

Tyto informace se ke mně dostaly. Požádal jsem v této souvislosti velitele služeben, aby se na tento problém zaměřili. Nebyl však nikde zaznamenán, pokud nemluvíme o jednotlivých případech drobného narušení veřejného pořádku, které zde samozřejmě byly, jsou a zřejmě i budou. Jsem v kontaktu i s Policií České republiky a starosty jednotlivých městských obvodů a ani tam nemají takovéto poznatky.

Je podle vás dnes v Plzni bezpečno?

Podle statistických informací je Plzeň bezpečnou lokalitou, avšak tato skutečnost nekoresponduje s výsledky průzkumu veřejného mínění, který byl zaměřen na vnímání pocitu bezpečí Plzeňanů. Samozřejmě i v Plzni jsou místa více a méně bezpečná, nejde je však obecně specifikovat, protože se v čase mění, a i to riziko je velmi často vnímáno zejména pocitově a ne na základě relevantních dat. Jinak vnímá pocit bezpečí v centru Plzně člověk žijící převážně v okrajových částech Plzně a jinak člověk, který žije v centru Plzně.

V současné době na bezpečnost v Plzni dohlíží 260 strážníků. Rádi bychom tento počet navýšili o strážníky na Borech a jednu další autohlídku, o čemž jsem hovořil. Zajistit do výkonu služby nového strážníka ale není úplně jednoduchá záležitost. Uchazeč o pozici strážníka musí nejprve projít přijímacím procesem, při kterém musí splnit fyzické testy, úspěšně absolvovat lékařské vyšetření a psychologické testy, které bývají obvykle tím největším sítem. Potom ho čeká zhruba 10týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na Ministerstvu vnitra ČR.

Jak byste zhodnotil uplynulou zimu z hlediska pohybu bezdomovců po městě? Byl například patrný úbytek bezdomovců v ulicích a okrajových částech Plzně kvůli pandemii koronaviru nebo byla situace podobná jako jiné zimy?

Pohyb lidí bez domova v ulicích Plzně není primárně problém bezpečnostní, ale problém sociální. Zabývají se jím jak další orgány a organizace města, tak neziskové organizace a další subjekty. Městská policie nastupuje ve chvíli, kdy dochází k porušování právních předpisů, a to bez ohledu na osobu přestupce. Je samozřejmé, že k tomuto, hlavně u některých přestupků dochází, a to i s přihlédnutím ke způsobu života, více u osob bez domova. Za doby pandemie došlo k přeskupení výskytu pohybu těchto osob. Docházelo k tomu i z toho důvodu, že jim bylo poskytnuto, jak ze strany orgánů města, tak neziskových organizací, zázemí a pomoc k přečkání nelehkého období. Městská policie zde plnila svoji roli, jak represivní, tak i preventivní včetně poskytovaní asistence dalším subjektům.

Co byste chtěl vzkázat občanům Plzně?

Občany města bych chtěl požádat, aby strážníkům důvěřovali. Neobávali se na ně obracet s žádostí o pomoc, když je potkají na ulici, a svěřovali se jim, pokud budou mít nějaký problém. Naším cílem je, aby se cítili bezpečněji. Mohu je ujistit, že aby tomu tak bylo, vynaložíme na to maximum úsilí.