Kontaminaci v okolí bunkrů 1, 2 a 5 v areálu letiště Plzeň-Líně potvrdily výsledky předběžného geologického průzkumu, který probíhal v první polovině letošního roku. „Během průzkumných prací bylo odebráno přes 100 vzorků zemin a 27 vzorků podzemní vody k laboratorní analýze, kterou zpracovala mezinárodní akreditovaná laboratoř," informoval mluvčí státní agentury CzechInvest David Hořínek. Výsledky potvrdily zbytkové zamoření způsobené leteckým petrolejem – kerosinem jako důsledek špatného skladování paliva nebo nevhodného nakládání s odpady. Je to pozůstatek činnosti armády, která na místě působila více než 40 let od roku 1952.

Připravovaná sanace území bude součástí plánované výstavby strategického podnikatelského parku Líně. Spočívat bude v demolici bunkrů, vyčištění a demontáži nádrží a v odtěžbě podložních kontaminovaných zemin tak, aby ve specializovaném zařízení mohla být provedena biodegradace v nich vázaných ropných látek. Zbytkové znečištění v podzemních vodách bude rozloženo pomocí aktivovaného peroxidu vodíku. Po dobu sanace bude probíhat sledování kvality podzemních vod a odtěžovaných zemin, aby mohlo být potvrzeno dosažení hodnot stanovených rozhodnutím České inspekce životního prostředí. Ta také již tento plán schválila.

Cílem sběru podpisů je vyvolání referenda o tom, aby Plzeň neposkytla své pozemky pro stavbu gigafactory.
Referendum ke gigafactory. V Plzni podepsalo archy téměř tisíc lidí

„Pro koncern Volkswagen, který je potenciálním investorem do výstavby gigafactory v podnikatelském parku, jenž má na místě vzniknout, je dekontaminace pozemku jednou z podmínek pro případnou realizaci investice. Výsledky průzkumu potvrdily, že díky dosavadním průběžným sanačním pracím je aktuálně možné zvládnout celkovou sanaci do dvanácti měsíců,” uvedl David Petr, hlavní koordinátor projektu Strategického podnikatelského parku Líně ve státní agentuře CzechInvest.

Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) zřízený Ministerstvem životního prostředí eviduje v Česku přes 10 tisíc kontaminovaných míst nebo míst, u kterých je na kontaminaci podezření. Z databáze vyplývá, že u nás je přibližně 380 míst, které vyžadují provedení sanace. Právě mezi nimi je i letiště Líně, které patří k těm plošně nejrozsáhlejším lokalitám. Ozdravení životního prostředí na podobných místech však většinou brzdí nedostatek financí. 

Starosta Dobřan Martin Sobotka nad mapou zamýšleného podnikatelského parku na letišti v Líních
Plocha parku pro gigafactory se může zmenšit. Obce schválily společnou dohodu

 „Části areálu Letiště Líně evidujeme v Systému evidence kontaminovaných míst jako lokalitu se zdravotním rizikem vyplývajícím z kontaminace při jejím současném způsobu využívání. Bohužel takových lokalit je v Česku celá řada a na sanování všech dlouhodobě chybí odborné personální kapacity i finanční prostředky. Provedení dekontaminace areálů je přitom prvním krokem k jejich revitalizaci a následné obnově jejich ekonomického potenciálu. Záměrem podnikatelského parku se v tomto případě může vyřešit dlouholetá ekologická zátěž,” sdělil Richard Přibyl z oddělení Sanace na Ministerstvu životního prostředí.