1. Jaký je váš názor na povolení 70kilometrové rychlosti ve městě?
S úpravou nejvyšší dovolené rychlosti v obci na 70 km/hod na některých úsecích sběrných komunikací nebo průtahů, zejména směrově dělených vícepruhových komunikacích, souhlasím . Samozřejmě po důkladném prověření podmínek. Podmínkami myslím například rozhledy v křižovatkách , upravené programy světleného signalizačního zařízení, úseky bez přechodů pro chodce a další. Návrh zvýšení rychlosti musí být řádně posouzení dopravními odborníky.
2. Není v těchto úsecích zvýšený počet dopravních nehod?
Nemyslím si, pokud je zvýšení rychlosti řádně posouzeno, tak většinou zvýší plynulost provozu vyšší počet nehod jsem nezaregistroval.
3. Dodržují řidiči skutečně sedmdesátku?
Je to stejné jako s ostatními zákazy či omezeními v dopravě, samozřejmě se najdou řidiči, kteří stanovenou hranici překročí.
4. Nemají spíše tendenci, tam kde je povolená sedmdesátka, jezdit ještě o něco rychleji?
Vše je o stavebně technickém provedení dané komunikace. Šířkovým uspořádáním a dopravním značením na komunikaci by měl být řidič usměrněn k požadované rychlosti. Řidiči jezdí na hranici dovolené rychlosti a určitá část řidičů ji i překročí. Špatné stavební uspořádání komunikace se projevuje ve vzniku opticko psychologických klamů a tím má vliv na zvýšení rychlosti vozidel a tím i zvyšování rizika dopravních nehod. Samozřejmě úseky, kde se rozhodne o zvýšení dovolené rychlosti, musí být po provedení dopravního opatření důsledně sledovány a vždy po určitém období proveden rozbor nehodovosti.
5. Dáváte vy jako dopravní skupina podněty k tomu, aby byla v některých místech zvýšena či snížena povolená rychlost? Z jakých důvodů se k těmto změnám většinou rozhodnete?
Ano, dopravní policie navrhovala v některých odůvodněných případech zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti. Vychází z rozboru nehodovosti, z vlastního měření skutečných rychlostí vozidel v daném úseku, ze stavebně technického stavu komunikace. Samozřejmě o návrzích probíhá diskuze s vlastníky komunikace i s příslušným úřadem, který dopravní značení na příslušné komunikaci stanovuje.
6. Máte nyní vytipovaná místa, kde by bylo potřeba udělat nějakou změnu, co se týče povolené rychlosti? Jaké změny navrhujete a proč?
V současné době není v Plzni komunikace, kde bychom nyní navrhovali zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti. Naopak jednáme o zpracování projektových dokumentací a realizaci stavebních úprav komunikací, kde je požadavek na snižování rychlosti z 90km/hod na 50km/hod - stručně řečeno posunout dopravní značku „Obec“. Musím říci , že je to značný problém. Výstavba nových rodinných domů značně předbíhá reálné možnosti vlastníků stávajících sběrných komunikací. Prvním problémem jsou rozhledové poměry na výjezdech z jednotlivých účelových komunikacích na silnice a místní komunikace, druhým jsou šířkové poměry těchto účelovek, třetím jsou chodníky, čtvrtým je stav zastávek MHD a tak bych mohl pokračovat. Abych byl konkrétní, například bývalá zahrádkářská lokalita okolo ulice Zborovské ve směru na Radobyčice je již nyní značný problém. Pouze dopravní značka pro skutečné ovlivnění jízdních rychlostí nestačí.
7. Jaký vliv má zvýšení povolené rychlosti na plynulost dopravy ve městě?
Pokud je opatření důkladně posouzeno, pak má pozitivní vliv na plynulost i bezpečnost provozu v daném úseku.
 
Související článek čtěte ZDE.