Pavel Šindelář například v článku uvádí, že město Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad předložilo v žádosti o závěrečnou platbu změnové listy, které podle něho nemají dopad na cenu, a tedy stavbu neprodražují. Tyto změny byly shledány neuznatelnými náklady. K danému Úřad Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (dále jen „ÚRR JZ") uvádí: „Změnové listy v naprosté většině popisovaly změny technického řešení na základě požadavku zadavatele a nebylo prokázáno, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Navržené změny nebyly zpracovány v realizační dokumentaci stavby. Není pravdou, že změnové listy nemají dopad na cenu. Byly předloženy tak, že vícepráce a méněpráce jsou na halíř shodné. Kromě nerealizace některých naplánovaných prací a položek byly uskutečněny i vícepráce, které však nesplňovaly podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách. Ani z podkladů, které k těmto vícepracím ÚRR JZ obdržel, nevyplývala jejich objektivní nepředvídatelnost, kterou příjemce, resp. zadavatel nemohl znát".

„Několikrát byly mezi ÚRR JZ a příjemcem vedeny konzultace i ve spolupráci se stavebními experty, které podrobně vysvětlovaly, jak může být na dané změny v projektu nahlíženo a bylo diskutováno, co je zapotřebí v rámci daných změn doložit za dokumenty. Z těchto předložených dokumentů pak vyplynul jasný závěr - předložená změna skýtající desítky položek je dle stavebních expertů neuznatelná. Příjemce například uskutečnil změnu prací oproti plánu, a to v souladu s předpokládanou změnou požární normy. K její změně však nedošlo tak, jak bylo příjemcem očekáváno a tedy položky nebyly realizovány v souladu s plánem, resp. byly také realizovány v rozporu s platnou požární normou. I tuto skutečnost příjemci Úřad Regionální rady vysvětlovat.

Pan náměstek Šindelář v rozhovoru dále poukazuje na nenáhodný postup při udělování korekce u projektu Novostavby divadla a problémech v projektu stavby na Světovaru. Tvrdí, že nejde o náhodu a zpochybňuje rozhodnutí o dotaci k tomuto projektu ze strany Výboru Regionální rady. K danému ÚRR JZ konstatuje: „Výbor Regionální Rady regionu soudržnosti Jihozápad schválil dne 12. 12. 2013 projekt „4x4 Cultural Factory, Světovar" a projekt „Archiv Světovar" k financování. Dle schváleného harmonogramu byl městu Plzni dne 11. 2. 2014 zaslán k vyjádření a připomínkám návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace na oba projekty Světovaru. Standardně má příjemce 5 dní na vznesení připomínek k návrhu Smlouvy. Dne 4. 4. 2014 pak ÚRR JZ vyzval žadatele k podpisu této Smlouvy, ke kterému však nedošlo. Teprve 12. 5. 2014 byli zástupci ÚRR JZ spolu s paní ředitelkou a předsedou RR pozváni na jednání, na kterém byli ze strany zástupců Statutárního města Plzně informováni o možném nedodržení stanoveného harmonogramu. Dle tohoto původně stanoveného plánu byl termín pro ukončení projektu stanoven na 27. 2. 2015. Již od počátku jednání bylo zdůrazňováno, že jak ze strany ÚRR JZ, tak ze strany členů VRR, musí být ke všem projektům přistupováno shodně, tedy nediskriminačním způsobem. Není tudíž možné před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace avizovat schválení změny harmonogramu, který přesahuje posun termínu za mezní termín výzvou stanovený, který je pro projekty nepřekročitelný. Tento termín je pro danou výzvu stanoven na 30. 6. 2015. Teprve z velmi vážných a objektivních důvodů je možné termín překročit a danou skutečnost může schválit pouze Výbor RR, nikoliv Úřad RR ani předseda RR. Doposud Výbor RR neschválil změnu, která by spočívala v prodloužení termínu ukončení realizace projektu za mezní termín stanovený výzvou ještě před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s příjemcem. Tímto postupem by došlo ke znevýhodnění ostatních žadatelů/příjemců. Takto a neměnně byla daná skutečnost sdělena předsedou RR Ivo Grünerem na další schůzce se zástupci města Plzně, a to dne 20. 6. 2014. Od počátku bylo doporučováno Smlouvu podepsat a následně by bylo možné projednávat a rozhodovat o posunu termínu ukončení projektu za termín 30. 6. 2014. Důvodem toho, že Výbor RR třikrát nerozhodl ve věci schválení či neschválení posunu harmonogramu byla také skutečnost, že jednání Výboru RR ze dne 26. 8. 2014, v rámci kterého se mimo jiné prvně řešila daná problematika, bylo narušeno externím subjektem. Vzhledem k tomu, že jednání Výboru RR jsou neveřejná, nemohl přistoupit k rozhodnutí a svolal na 1. 9. 2014 mimořádné jednání Výboru RR, na kterém rozhodnutí odložil do doby, než budou splněny zákonné podmínky pro podpis Smlouvy o dílo na dodatečné stavební práce, které dle města Plzně jsou nezbytné pro řádné pokračování hlavních stavebních prací. Výbor RR si nechal zpracovat právní i stavební posouzení, které jednoznačně sdělují, že termín 30. 9. 2015, který město Plzeň ve svém Oznámení o změně garantuje, není možné dodržet. Dne 14. 11. 2014 pak kromě odložení svého rozhodnutí o schválení posunu harmonogramu daného projektu, Výbor RR schválil zaslání Oznámení o udělení sankce, které, pokud nedojde k nápravě, spočívá v odebrání části alokace, tedy finančních prostředků, které se město Plzeň smluvně zavázalo vyčerpat. Ze strany města Plzně nedochází k plnění, resp. dochází k porušování této rámcové Smlouvy k IPRM. Je zapotřebí dodat, že město Plzeň mělo dostatek času na předložení kvalitních projektů, a to již od 26. 4. 2011, kdy bylo možné předkládat projekty do 15. kola výzev k předkládání žádostí o dotaci pro oblast 2.1 – Integrované plány rozvoje měst.

Na konci programového období není možné z důvodu případného dalšího posunu harmonogramu plnění stavebních prací a s tím spojeného nenaplnění cíle projektu, resp. nefunkčnosti projektu dle nastavených pravidel ROP JZ riskovat nevyčerpání finančních prostředků u daného projektu a následné jejich vracení zpět do prostředků Evropské komise. Tyto prostředky by tedy nemohly být v rámci ROP Jihozápad vyčerpány a byla by o ně snížena celá alokace programu. Garance termínu zhotovitele do 30. 9. 2015, resp. jeho prohlášení o schopnosti dokončit stavbu v daném termínu, jak uvádí pan Šindelář, odpovídá předloženému harmonogramu dokončení stavby, resp. předkládané změně v projektu, ale pouze za předpokladu zahájení provádění dodatečných stavebních prací dne 6. 10. 2014 a jejich skončení dne 6. 11. 2014. Při překročení daného termínu nemohl a nemůže zhotovitel garantovat splnění prací do termínu 30. 9. 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že v době, kdy Výbor RR měl o dané změně rozhodnout, nebylo ukončeno samotné výběrové řízení, nebyla garance splnění daného termínu podložena pevnými skutečnostmi a tedy Výbor RR na základě relevantních podkladů (právního stanoviska a stanoviska stavebního experta) se domnívá, že termíny, které deklaruje město Plzeň, resp. poukazuje na ně náměstek Šindelář, nemohou být dodrženy.

Závěrem je nutno upozornit na skutečnost, že odpovědnost za řádnou realizaci projektu a dodržení všech podmínek stanovených ROP Jihozápad, tj. mimo jiné dodržování stanovených termínů, nese výhradně příjemce dotace, který zodpovídá za soulad údajů uvedených v projektové žádosti s následnou realizací projektu. V případě projektu „Světovar" doposud nedošlo ze strany Statutárního města Plzně k podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, tj. Úřad Regionální rady, potažmo Výbor RR nemůže přejímat zodpovědnost příjemce (v tomto případě stále žadatele) za realizaci/nerealizaci projektu.

Za Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Mgr. Michaela Šímová, ředitelka