Na programu je napříkald příprava projektů pro plzeňské základní školy z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, úprava provozní doby správce bytového fondu, schválení instrukce řešení pohledávek na nájemném a službách spojených s užíváním bytů, rozvoj zoologické a botanické zahrady města Plzně – realizace generelu, uvolnění prostředků z fondu životního prostředí ma projekt zpřístupnění hřbitova U Všech svatých a další.

Městští radní v příštím roce zasednou osmnáctkrát, volno mají jen v červenci. Mimořádná zasedání radních se konají také před každou schůzí městských zastupitelů, jichž bude v roce 2008 deset. Jednání zastupitelů jsou veřejná a lze je sledovat buď v jednacím sále nebo na obrazovce v mázhausu radnice.