Starostka také popsala, čeho by na území obvodu chtěla v oblasti péče o životní prostředí dosáhnout.

Jaké stromy a v jakých lokalitách obvod už letos vysadil?

V průběhu letošního roku bylo již vysazeno 42 stromů, 2618 listnatých keřů a 409 trvalek, převážně se jednalo o výsadby a sadové úpravy realizované v rámci revitalizace zelených ploch. Sadové úpravy spojené s vyšším množstvím vysazených stromů mohou naši občané najít na travnaté ploše na Sylvánu v Božické ulici, kde bylo vysazeno 12 kusů stromů, z toho tři lípy, tři habry, tři třešně, dva duby a jeden javor. U mateřské školky na Bílé Hoře bylo vysazeno 12 kaštanů. Další výsadby stromů proběhly v Manětínské ulici u dětského hřiště, v Plaské ulici ve vnitrobloku u pískoviště, v Sokolovské ulici, na Karlovarské ulici, ve Žlutické ulici, v ulici Elišky Krásnohorské a na Lidické u Gery. Uvedené výsadby jsou financovány výlučně z rozpočtu našeho obvodu, dále však spolupracujeme s různými dobrovolníky, spolky, či společnostmi, přičemž společnými silami, například v rámci dne oslavy stromů, realizujeme další výsadbu. První obvod následně zajišťuje péči o takto vysazené stromy.

Ve druhém pololetí bude důležitou akcí našeho městského obvodu revitalizace území v okolí Komenského ulice, kde bude provedena výsadba 30 alejových stromů a výsadba živých plotů skládající se z 1430 keřů a trvalek. Další výsadby stromů budou realizovány v Gerské ulici, v ulici Pod Kostelem, v Dušínově ulici, na Kotíkovské ulici, na Sylvánu, vnitroblok Strážnická Bzenecká, v Sokolovské ulici, ve Žlutické ulici, Elišky Krásnohorské a ve Slupské ulici a dále dle nashromážděných požadavků. Závěrem bych chtěla podotknout, že oproti plánovanému množství se počet reálně vysazených stromů v průběhu roku většinou navyšuje dle potřeby, a to v případě, že je nutno nahradit některé zaschlé, či zdraví ohrožující stromy.

Jaká je celková výměra zeleně v obvodu? Rozšířila se za poslední roky? Pokud ano, o kolik procent?

Celková výměra travnatých ploch na území městského obvodu Plzeň 1, které jsou v kompetenci městského obvodu, je cca 1.100.000 m2. Před každou sečí je výměra každého úseku aktualizována dle skutečnosti, kdy se z celkových výměr odečítají plochy za zábory veřejného prostranství, pronájmy, plochy sečené kosou apod., naopak u těchto ploch mohou i metry přibývat, díky např. nově převzatým travnatým plochám od Správy veřejného statku města Plzně. Celková plocha travnatých ploch za poslední roky však spíše ubývá, rámcově se jedná o 5 % z celkové výměry.

Helena ŘežábováZdroj: ÚMO1Kolik už v tomto roce proběhlo sečí a kolik se jich ještě uskuteční?

Právě probíhá již druhá seč travnatých ploch. Vyhledali jsme na svém území několik travnatých ploch, na kterých bude ponechán vyšší vzrůst trávy, kdy jejich úprava bude provedena tzv. mozaikovou sečí. Tyto plochy se nachází na Košutce, v Bolevci, na Lochotíně a na Vinicích. Přesný počet sečí se bude odvíjet dle potřeby. Bude-li sucho, a já doufám, že se tak nestane, bude sečí méně, naopak bude-li závlahy více, stejně jako je tomu tento měsíc, pak bude pravděpodobně nutné sekat častěji. Předběžně však počítáme s celkem čtyřmi sečemi travnatých ploch.

Jak obvod posečenou trávu zpracovává?

Posečená tráva je likvidována jako odpad, protože se nejedná o čistou trávní hmotu, ale sečením jsou nasbírány z travnatých ploch i psí exkrementy a drobné nečistoty a odpadky, které se v trávě nacházejí. Na našem území se nachází dvě plochy (Komenského ulice a Manětínská ulice), které jsou sečeny ručně kosou, kdy o tuto travní hmotu také nikdo neprojevil zájem.

Jaké jsou roční náklady obvodu spojené s péčí o zeleň a výsadbou nových stromů?

Roční náklady v loňském roce činily 11.331.000 korun, z toho 3.931.212 korun byly vynaloženy za čtyři seče travnatých ploch, 216.385 korun za výsadbu 38 kusů stromů, zbylé finančních prostředky byly vynaloženy na pletí, zálivky, prořezávky keřů a stromů, frézování pařezů po kácení, kácení a další činnosti, které je nutné v rámci péče o zeleň vykonávat.

Co byste ráda, aby se podařilo dosáhnout v oblasti péče o životní prostředí ve Vašem obvodu?

Byla bych ráda, a udělám pro to maximum, aby životní prostředí v našem obvodu bylo nejen příjemné pro život lidí, ale aby bylo i udržitelné. Věřím, že je možná symbióza člověka a přírody, vždy je však třeba mít na zřeteli, že se jedná o městskou zeleň a podle toho o ni i pečovat. S postupujícími klimatickými změnami roste potřeba čelit nepřízni počasí, a to nikoliv prostřednictvím radikálních zásahů, ale naopak ruku v ruce s přírodou. Letos proto začínáme sekat třemi různými způsoby tak, abychom zohlednili změnu klimatických podmínek. Pakliže se některá forma seče osvědčí, a to nejen z ekologického, ale i estetického hlediska, jsme otevřeni změnám, které hodláme prodiskutovat s veřejností.

Bohužel za minulého režimu se na zeleň příliš nehledělo, byl kladen důraz na sídliště, přičemž pro zeleň nebyl prostor. Lidé vysazovali stromy svépomocí v rámci akce Z a ty se tak mnohdy nachází v místech, kde to zákon nepovoluje, např. na topných kanálech. Je proto třeba zelené plochy revitalizovat, zajistit řádnou údržbu stávající zeleně a vysazovat kvalitní stromy a keře.