On-line rozhovor najdete ZDE

Psychiatrická péče 21.století

Psychiatrická klinika se nachází v areálu FN  Lochotín,  kapacita pro hospitalizované pacienty je 76 lůžek. Poskytuje akutní psychiatrickou léčbu, psychiatrickou rehabilitaci a rovněž specializované ambulance a denní stacionáře pro dalších 18 pacientů. V roce 2019 bylo na Psychiatrické klinice hospitalizováno celkem 1045 pacientů, ambulantně nebo konsiliárně bylo vyšetřeno 8269 pacientů, počet vyšetření pacientů akutně žádajících o pomoc setrvale narůstá. V roce 2021 bude pro naše pacienty  otevřena zcela nová Psychiatrická klinika, která přinese mnohem větší důraz na rozvoj komunitních forem péče především rozšířením stacionářů a ambulancí.

Nová klinikaZdroj: FN Plzeň

Na snímku: Vizualizace nové budovy psychiatrie

Nejvíce pacientů prochází akutními odděleními pro dospělé a pro děti.

Na akutním příjmovém mužském a ženském oddělení léčíme  pacienty v akutních fázích psychiatrických onemocnění, jakými jsou např. psychózy a deprese,  pacienti se sebevražednými myšlenkami  a pacienti  po uskutečněných sebevražedných pokusech, pacienti ve stavech neklidu nebo s poruchami vnímání.  Léčbou na akutním oddělení je hlavně psychofarmakoterapie.

Dětské oddělení poskytuje péči pacientům ve věku 6 – 18 let. Problematika potíží, se kterými děti s rodiči přicházejí, je široká a ne vždy psychiatrická, proto spolupracujeme především s psychology, učiteli a sociálními pracovníky. V posledních letech zaznamenáváme zvýšený nárůst jak ambulantních, tak hospitalizovaných pacientů. V nižším věku rodiče přivádějí své děti především pro problematiku ADHD („ hyperaktivních dětí“) a autismu,  starší a adolescentní děti přichází pro poruchy příjmu potravy, sebepoškozování či sebevražednou aktivitu ať již při depresivní poruše nálady či jako zkratkovou reakci v tíživé situaci. Časté jsou vztahové problémy s vrstevníky či při prvních láskách, školní fobie nebo přílišná příchylnost k návykovým látkám včetně digitálních prostředků, vzácnější jsou první příznaky rozvoje závažnějších, psychotických onemocnění. Snažíme se potíže léčit především psychoterapeuticky, režimovými opatřeními  včetně fyzio a arteterapie, psychofarmaka ale většinou  bývají alespoň přechodně nutná. Součástí hospitalizace jsou setkání rodičů jednou týdně, kde se rodiče mohou vzájemně podpořit a předat si cenné zkušenosti, od lékařů získají potřebné informace.  Rodiče mnohdy psychické potíže svých dětí vnímají jako stigma více než samotné děti.  Děti zde často naváží kamarádské vztahy, které jim někdy vydrží až do dospělosti a my jim říkáme: „U nás se nekončí, u nás se začíná.“

Dětská hernaZdroj: FN Plzeň

Na snímku: Oddělení dětské psychiatrie

Oddělení pro léčbu pacientů bojujících se závislostí

Prvním krokem zájemce o léčbu či konzultaci je telefonické objednání k pohovoru na ambulanci. Nabízíme léčbu za hospitalizace, a to sedmi týdenní léčebný program. Léčit se u nás mohou pacienti se závislostí na alkoholu, drogách či patologičtí hráči.

Léčba začíná nástupem na detoxifikační jednotku, což je  uzavřené oddělení s kapacitou 6ti lůžek. Nejsou zde možné návštěvy, vycházky jsou povoleny pouze omezeně s personálem, stejně tak mobilní telefon mohou pacienti používat pouze ve vymezeném čase. Tento pobyt slouží k „vyčištění“ těla od návykové látky. I v tomto náročném procesu pacienti mohou čerpat  podporu ze skupinové terapie. Po dokončení detoxifikace pacienti nastupují vlastní léčebný 7mi týdenní program. Zjednodušeně můžeme říci, že detoxifikační jednotka slouží k zastavení užívání návykové látky, kdežto léčebný program k tomu, aby se člověk k užívání návykové látky již nevracel.

Virtualita pomáhá

V rámci programu mají také možnost účastnit se výzkumného programu, který zkoumá vliv virtuální reality na zvládání bažení, neformálně označovaného jako virtuální hospoda. Jedná se o simulátor  rizikového prostředí, které je vytvořeno podle reálné předlohy restauračního zařízení. Během 15ti minutové expozice je pacient vystaven předem definovaným sociálním interakcím s avatary, které ho provokují k napití (např. zvaní ke sklence či tlaku personálu na vypití neobjednaného nápoje) a pacient se tak učí zvládat své reakce v chráněném prostředí.

Virtuální hospodaZdroj: FN Plzeň

Na snímku: Virtuální hospoda

Rehabilitace i v psychiatrii

Oddělení psychiatrické rehabilitace je určeno pro pacienty motivované k psychoterapeutické léčbě, často se jedná o pacienty, kteří se ocitli  v náročných životních situacích.

Jedná se o oddělení komunitního typu, na jehož chodu se aktivně podílejí sami pacienti a  nabízí několikatýdenní komunitní psychoterapeutický program. Pilířem léčby je každodenní skupinové sezení vedeného terapeutem, možná je i farmakoterapii. Součástí denního programu je ranní vycházka, ergoterapie, nácvik autogenního tréninku a relaxace, večerní tvořivé skupiny vedené sestrami. Během léčebného programu jsou možné víkendové propustky do domácího prostředí k ověření psychického stavu pacienta v jeho podmínkách a čerpání dalších témat k psychoterapeutické práci.

Denní stacionáře

Základem denních stacionářů je skupinová dynamicky orientovaná psychoterapie s prvky kognitivně behaviorální psychoterapie. Na péči o pacienty se podílí psychiatři, psychologové, zdravotní sestry, ergo a fyzioterapeuti a další ošetřující personál. V léčbě se zaměřujeme na psychické a emocionální poruchy jako úzkostné a depresivní poruchy, neurotické a psychosomatické poruchy, fobie. Nabízíme pomoc i pacientům s chronickým tělesným onemocněním v rámci zvládání jejich životní situace. Standartní doba docházky je 12 týdnů a léčba je plně hrazená všemi zdravotními pojišťovnami. Kapacita každé skupiny je devět osob. Skupiny fungují, jako otevřené tzn. pacienti do nich vstupují a odchází z nich průběžně během celého roku. S otevřením nově budovy  kliniky na jaře 2021 ještě více  rozšíříme  stacionární péči  a otevřeme další  skupinu, zaměřenou na pacienty se zkušeností s psychotickým onemocněním, s cílem pomoci po psychotické epizodě s návratem do každodenního života, porozumět projevům a širším souvislostem onemocnění a najít cestu k zotavení.

Sexuologie ve 21.století

Tento obor  v současné době prožívá své znovuvzkříšení. S rostoucími změnami týkajícími se celého světa, jehož jsme  součástí, na nás dopadají některé prvky životního stylu v globalizovaném elektronicky řízeném světě. Otvírají se stavidla představivosti, co všechno lze realizovat a jiné to není ani ve světě vztahů a sexu. Děti si pořizují nejrůznější občas i velmi závadová selfie a posílají je do světa, starší děti pořízenými fotografiemi vydírají ty mladší. Řada především mladých lidí hledá svou novou sexuální identitu a tomu všemu vládne stres a ten přináší vztahové problémy a sexuální dysfunkce. Inu - vítejte v sexuologii 21 století. A tak se z "obyčejné" sexuologické ambulance, která se původně většinu svého času starala především o pár mužů s poruchou erekce nebo předčasnou ejakulací,  v průběhu posledních čtyř let stalo pod  vedenim MUDr. Fialy PhD  plnohodnotné sexuologické pracoviště, které se zabývá nejen diagnostikou a terapií mužských a ženských dysfunkčních poruch, ale zaměřuje se na problematiku "transgender" pacientů a pacientek. Věnuje se také sexuálním patologiím, jako jsou nejrůznější parafilie typu exhibicionismus, pedofilie, patologická sexuální agresivita apod., a to nejen z hlediska diagnostického, ale i terapeutického a forenzního. Neméně významnou je také role ochranné léčby sexuologické ambulantní, která se na našem pracovišti významně rozšířila. Na pracoviště byla pořízena speciální technologie falopletysmograf/ vulvopletysmograf, který slouží k vyšetření mužů i žen z důvodů sexuální orientace, ale právě též k vyšetřování závažných sexuálních poruch nebo u poruch, spojených s trestnou činností, vyšetřovanou policií pod dohledem soudů.

Ve vědeckých aktivitách se Psychiatrická klinika věnuje sledování dlouhodobých výsledků léčby, důsledkům traumatu  a  psychosociálního stresu,  což znamená také úzkou spolupráci se statistiky,  psychology sociology.

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň