Pravost vědeckých prací prorektora Západočeské univerzity Ivo Budila, který je obviněn z plagiátorství, budou zkoumat jeho kolegové. O řešení dosud největší české kauzy od roku 1989, v níž se zpochybňuje vědecká čistota, informovalo včera vedení univerzity. Vytvoří z odborníků etický panel, v němž se do konce srpna zjistí, zda Budil některé statě svých prací opsal. Kauzu před nedávnem otevřel vědec a učitel ZČU Tomáš Kaiser, který dal k posouzení část Budilovy habilitační práce.

„Kauza rozdělila vědce několika oborů do dvou táborů, jejichž mohutnost si nedovoluji odhadnout. Ohrožuje to nejen Budila, ZČU, české vysoké školy, ale zřejmě i vědní obor – sociální a kulturní antropologii,“ uvedl rektor ZČU Josef Průša. Etický panel bude tvořit osm profesorů, z toho tři z Akademie věd ČR a jiných univerzit, ostatní z domovské školy.

„Když tito odborníci pochybení uznají, bude mít profesor Budil problémy v akademické obci,“ uvedl Průša. Složení etického senátu nesdělil, aby prý členové nemuseli čelit atakům novinářů. Průša doplnil, že vedení univerzity za Budilem stojí. Podle prorektora ZČU Františka Ježka na těchto mladých, jako je Budil, stojí budoucnost plzeňské vědy. „Jejich renomé přesahuje rámec země,“ dodal. Rektor kauzu nazval mediální kampaní. Kaiserovo počínání ale bere jako touhu po čistotě vědy.

„Sociologický časopis otiskl v prvním letošním čísle průkazné obvinění z plagiátorství, kterého se dopustil Ivo Budil. Chtěli bychom vyslovit podporu počínání docenta Tomáše Kaisera.“ To je úryvek z dopisu, který Průšovi zaslalo na čtyřicet českých vědců z oblasti humanitních věd. Ti rektora vyzvali, aby celou věc prošetřil. Podepsáni jsou odborníci zvučných jmen, jako Zdeněk Nešpor, Zdeněk Konopásek nebo Josef Kandert.

Diskusi o údajném Budilově plagiátorství odstartoval článek v Sociologickém časopisu, kde profesor kanadské univerzity v Kamloops David Z. Scheffel kritizoval na Budilově příkladu český citační úzus. Podle Scheffela Budil použil ve své práci celé části jeho článku, aniž je označil za převzaté. Budil již dříve uvedl, že vše vzniklo kvůli nedorozumění při komunikaci s editory. Později se objevilo i zpochybnění Budilovy práce Za obzor západu a také jeho habilitační práce. Emeritní rektor ZČU Jiří Holenda připomněl, že americký citační úzus je přísnější, přesně vymezuje jednotlivá pochybení, což podle něj tomu českému chybí.

Následuje otevřený dopis rektorovi ZČU doc. Ing. Josefu Průšovi, CSc. a některým dalším institucím.

Vážený pane rektore,
Sociologický časopis otisknul ve svém prvním letošním čísle průkazné obvinění z plagiátorství, kterého se dopustil prorektor Západočeské univerzity prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. tím, že bez uvedení odkazu přímo opsal či pouze s drobnými úpravami převzal pasáže z textu jiných autorů. Později bylo zveřejněno podložené podezření, že tento postup práce použil prof. Budil i ve svém habilitačním díle Za obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. Podezření se objevují i v případě dalších knih (Od prvotního jazyka k rase. Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance; Mýtus, jazyk a kulturní antropologie).
Tato obvinění vznesená proti prof. Budilovi považujeme za mimořádně závažná. Problém plagiátorství podkopává instituci vědy minimálně v následujících třech ohledech. Zaprvé je plagiátorství intelektuální krádeží a tedy poškozením konkrétních kolegů. Zadruhé ohrožuje klíčový princip, na kterém funguje produkce znalostí v rámci vědecké obce, jímž je základní důvěra vědců k postupům a textům kolegů i sobě samým navzájem. Zatřetí pak plagiátorství kompromituje vykazatelnost vědy ve vztahu k veřejnosti. Obvinění vznesená proti prof. Budilovi nevnímáme proto výlučně jako interní záležitost ZČU, ale jako širší problém dotýkající se praxe a etických standardů společenských věd a české vědy obecně.
V souvislosti s dosavadním vývojem případu od publikování prvního obvinění v Sociologickém časopise bychom chtěli vyslovit podporu počínání docenta matematiky na Fakultě aplikovaných věd ZČU doc. RNDr. Tomáši Kaiserovi, Dr., který se v situaci prvotní nečinnosti sociálně-vědní komunity a akademických institucí začal v celé věci angažovat a inicioval zpracování dvou nezávislých posouzení na části habilitační práce prof. Budila.
My, níže podepsaní sociální vědci a vědkyně, které prof. Budil svým postavením na ZČU, členstvím v odborných společnostech, pracovních skupinách, vědeckých a oborových radách a akademickými a vědeckými tituly zastupuje v české akademické obci i před širší veřejností, Vás chceme povzbudit k úplnému a co možná rychlému a transparentnímu prošetření všech vzniklých podezření. Chceme Vás ujistit, že v takovémto řešení máte naši plnou podporu.
Způsoby, jakými ZČU a akademická komunita v této věci jednají a nadále budou jednat, se stávají precedentem pro přístup k plagiátorství. Vaše jednání může významně přispět k vyjasnění legitimních vědeckých postupů v oblasti společenských věd v České republice. Podle informací z tisku se ZČU chystá ustavit etickou komisi, jež má tato obvinění prošetřit. Vzhledem k závažnosti celé věci Vás žádáme, abyste nás informoval o přesném zadání práce komise, jejím složení a časovém plánu postupu, stejně jako o dalších eventuálních krocích, které v této věci podnikáte. Zároveň se domníváme, že by ZČU měla o svém postupu průběžně informovat i širší veřejnost. Věříme, že důslednost a průhlednost veškerých kroků, které v souvislosti s obviněním na adresu prof. Budila podniknete, přispěje nejen k uchování dobrého jména Západočeské univerzity, ale i celé české vědy.
S přáním všeho dobrého,
Mgr. Yasar Abu Ghosh (FHS UK)
Jakub Grygar, Ph.D. (FSS MU, FSV UK)
Mgr. Tereza Stöckelová (doktorandka na FSV UK)
a další signatáři:
Prof. PhDr. Pavel Barša, M.A., Ph.D., Katedra politologie FF UK, Praha
Mgr. Jan Balon, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK, Praha
Mgr. Jan Frei, Ph.D., CTS UK a AV ČR
Martin Hájek, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK, Praha
Mgr. Jan Havlíček, Ph.D., Katedra obecné antropologie FHS UK, Praha
Mgr. Ondřej Hofírek, IVRIS – FSS MU, Brno
Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., Katedra sociologie FSV UK, Praha
Irena Kašparová, M.A., Katedra sociologie FSS MU, Brno
RNDr. Alice Kliková, Ph.D., PřF UK, Praha
Petra Klvačová, Ph.D., Katedra sociologie FSV UK, Praha
Mgr. Radka Klvaňová, IVRIS – FSS MU, Brno
Doc. PhDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D., CTS UK a AV ČR, Katedra sociologie FSS MU, Brno
Prof. PhDr. Pavel Kouba, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha
Mgr. Petr Kouba, Ph.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK, Praha
Mgr. Petr Kouřil, Katedra sociologie FSS MU, Brno
Mgr. Marcela Linková, SOÚ AV ČR, Praha
Alexander Matoušek, Ph.D., CTS UK a AV ČR
Mgr. Michal Nekorjak, IVRIS – FSS MU, Brno
Mgr. et Mgr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., SOÚ AV ČR, FHS UK, Praha
Mgr. Jan Paleček, CTS UK a AV ČR, Praha
Prof. PhDr. Milan Petrusek, CSc., Katedra sociologie FSV UK, Praha
Prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Praha
PhDr. Petr Skalník, CSc, Katedra sociálních věd UPa, Pardubice
PhDr. Ing. Petr Soukup, Katedra sociologie FSV UK, Praha
Mgr. Karel Spal Mgr. Barbora Spalová, Katedra religionistiky UPa, Pardubice
PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., Katedra sociologie FSS MU, Brno
Doc. Jadwiga Šanderová, CSc., Katedra sociologie FSV UK
Mgr. Martin Škabraha, Katedra filosofie, FF UP, Olomouc
Mgr. Eva Šlesingerová, Katedra sociologie FSS MU, Brno
PhDr. Olga Šmídová, Katedra sociologie FSV UK, Praha
Mgr. Daniela Tinková, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK, Praha
Pavel Uhl Michal Uhl Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., SOÚ AV ČR
Mgr. Ivan Vodochodský, Katedra sociologie FSV UK, Praha