Dotace je určena na činnost Science Learning Centra (SLC) v roce 2023. Do této činnosti spadá mimo péči o rozvoj a činnost výzkumné infrastruktury Science Learning Centra také výkon samostatné výzkumné činnosti, provozování expozic a planetária SLC, doprovodné programy spočívající ve výukových a tréninkových akcích, workshopech, festivalech, táborech a řadě dalších akcí, které cílí na širokou veřejnost a jejímž smyslem je šíření výzkumných výsledků a popularizace vědy.

„Jsem velmi rád, že Plzeňský kraj opět podpořil naši činnost. Pro nás jako neziskovou společnost je důležité mít nastaveno vícezdrojové a dlouhodobé financovaní, jedině tak budeme schopni se dále rozvíjet. Rád bych proto zastupitelům Plzeňského kraje poděkoval za dotaci ve výši 14 milionů, ze které budeme hradit mimo jiné nové exponáty pro výuku fyziky či pro novou expozici na téma Udržitelný svět, nové populárně-vzdělávací filmy a výukové programy pro školy. Obnova programové nabídky je nezbytná pro zajištění zájmu škol a veřejnosti,“ komentuje rozhodnutí o udělení dotace ředitel science centra Jiří Královec.

Žádost o udělení dotace předkládal Radě Plzeňského kraje a následně zastupitelům náměstek hejtmana pro Oblast školství a sportu Vladimír Kroc, který za Plzeňský kraj vede také další jednání o jeho případném přistoupení jako zakladatele Techmanie. „Techmania Science Center je Plzeňským krajem podporována od jejího založení. Na podporu její činnosti bylo z rozpočtu kraje už poskytnuto více než 150 milionů korun. Plzeňský kraj má zájem na dalším rozvoji aktivit Techmanie k zajištění neformálního vzdělávání, rozvoje vztahu dětí i mládeže k vědě a technice na bázi rozvoje veřejného zájmu. V souvislosti s touto vizí vede jednání o vstupu do TSC jako zakladatel a tím by se stal jedním z rozhodujících donátorů jejího příštího rozvoje. Naším cílem je spolu s dalším zakladatelem vytvořit stabilní podmínky pro tvorbu vzdělávacích programů i možnosti propojování TSC s centry obdobného charakteru včetně spolupráce na mezinárodní úrovni,“ říká náměstek hejtmana Vladimír Kroc.

Plzeňský kraj podporuje Techmanii dlouhodobě a zároveň s ní spolupracuje na mnoha aktivitách. V roce 2023 se společně vedle již tradičních akcí, kterými jsou technické a robotické soutěže regionálního a mezinárodního rozsahu, podařilo realizovat například druhý ročník tematických projektových dnů pro studenty středních škol a žáky základních škol na téma finanční gramotnost a kyberbezpečnost. Dlouhodobě pokračuje spolupráce v projektech pro nadané děti.

„Finanční podpora ze strany Plzeňského kraje je pro nás velmi důležitá. Osobně vidím jako velmi důležité i to, že je nastavena spolupráce, kde je Techmania v roli partnera. Díky tomuto přístupu mohla Techmania nabídnout v tomto roce svoji znalost při navázání spolupráce Plzeňského kraje s tureckým regionem Bursa. Byli jsme partnerem například při organizaci výměnných pobytů studentů a pedagogů v rámci Erasmu a také součástí delegace zástupců kraje na mezinárodní, robotické soutěži v Burse,“ dodává Kateřina Chábová, manažerka Techmanie.