Z kontrol, které inspektoři provedli, vyšlo najevo, že od loňského 4. dubna do letošního 9. února podnik nedodržel na odtahu odpadního vzduchu, kudy prochází kouř s obsahem zinkového prachu, ustanovení jedné z kapitol provozního řádu. Konkrétně šlo o provozovnu Pozinkovna II.

„Při plánované kontrole na místě jsme zjistili, že při provozu této části technologie docházelo po provedeném zinkování při otevření vrat zakrývajících prostor pozinkovací vany ke značným únikům kouře s obsahem zinkového prachu do vnitřního prostoru výrobní haly. Otevřenými světlíky nebo vraty se odtud tyto znečišťující látky dostávaly do volného ovzduší, čímž docházelo k ohrožování jeho kvality v dané lokalitě," uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová.

Podle provozního řádu měl být vzduch z prostoru pozinkovací vany odsáván ventilátorem, zinkový prach mělo zachycovat odlučovací zařízení a přečištěný odpadní vzduch měl být poté vypouštěn výduchem do volného ovzduší.
To ale nebylo všechno. Inspektoři na místě zjistili ještě to, že společnost neshromažďovala odpady podle druhů a kategorií.

„Např. v kontejneru na shromažďování plastových zpevňovacích pásků se nacházel plastový kanystr od peroxidu a v kontejneru určenému na komunální odpad byly vedle smetků z dílen umístěny i cirka dvě desítky odpadních brusných kotoučů," stojí ve zprávě ČIŽP.

Pochybení se dále týkalo i hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014, když došlo k záměně identifikačního kódu u jednoho ze subjektů, kterému provozovatel předal odpady. Proto následovala další pokuta ve výši 40 tisíc korun.