Plzeňská energetika a. s., je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu. Dlouhodobě masivně investuje do ekologizace a výsledkem je historicky nejnižší vyprodukované množství škodlivin zaznamenané v loňském roce. Zároveň se může pochlubit oceněním od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Český ekologický a energetický projekt, díky němuž dokáže zásobit Plzeň elektřinou v případě takzvaného „black outu". Také o tom v rozhovoru pro Deník hovořili její generální ředitel Václav Pašek a obchodní ředitel David Hoffmann.

Plzeňská energetika se zabývá kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla. Jaké jsou výhody této kogenerace?
Václav Pašek: Oproti klasickým kondenzačním elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky na jeho nákup.

O kolik více tepla tedy dokážete oproti klasickým elektrárnám využít?
Václav Pašek: Celková účinnost výroby v tepelných kondenzačních elektrárnách se pohybuje kolem 35 procent, při společné výrobě elektřiny a tepla v kogenerační elektrárně – teplárně však můžeme dosáhnout až padesáti- procentní celkové účinnosti.

V minulém roce se Plzeňská energetika, a. s., dostala na historicky nejnižší množství ve vyprodukovaných škodlivinách. Jakých látek se to týká? Budete v ekologizaci pokračovat i nadále?
David Hoffmann: V roce 2015 jsme dosáhli nejnižšího množství vyprodukovaných emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a tuhých látkách. Oproti roku 2014 byly tyto hodnoty sníženy o pět procent, což je v souladu s environmentální politikou společnosti. Ekologizaci a přispívání ke zlepšení životního prostředí v Plzni se chceme věnovat i v budoucnosti.

Jakým způsobem jste snížení emisí dosáhli?
Václav Pašek:Naše společnost masivně investovala do ekologizace celé teplárny v průběhu několika minulých let, kdy hlavním tématem byla výstavba odsíření na bázi mokré vápencové vypírky, v řádu stovek milionů korun. Investovali jsme také do úpravy spalování na kotli K1 s cílem snížení emisí NOx. V této strategii bude společnost pokračovat i v následujících letech, kdy dojde k úpravě spalování na kotli K3.

Takže Plzeňané mohou být spokojení. Zaznamenali jste pozitivní ohlasy?
David Hoffmann: Plzeň je rozhodně na první pohled čistější než před lety, a to nejen díky nám. Ale paradoxně se stává, že lidé volají kvůli velkému bílému kouři, který se z našeho komínu valí. Přitom je to ale jen pára. Je však vidět více než nažloutlý kouř, protože je mokrá a pomaleji se rozpouští.

Jaké další investice jste v loňském roce vynaložili a na jaké projekty?
Václav Pašek: Plzeňská energetika průběžně navyšuje investiční prostředky do obnovy výrobní technologie a rozvodů tepla. Mezi nejvýznamnější investice v minulém roce patřila výstavba nového plynového kotle K7, který slouží pro zálohování stávající výrobní technologie a pro podporu dodávek tepla a elektřiny v extrémních situacích a dále rekonstrukce horkovodních rozvodů.

Získáváte také dotace?
David Hoffmann: Společnosti se dařilo čerpat investiční prostředky z dotačních výzev MPO a MŽP na rekonstrukci technologie a na rekonstrukci rozvodů tepla.Veškeré rozvody tepla jsou již téměř zrekonstruovány. Dotační tituly využíváme i v oblasti vědy a výzkumu, kdy se účastníme společně s dalšími podniky a univerzitami, včetně místní ZČU, dotačního výzkumného programu od TAČR.

V současnosti jsou ceny za elektřinu velice nízké, jak nese tento pokles Plzeňská energetika?
David Hoffmann: Stejně jako celý energetický sektor v ČR, naše společnost rovněž aktuálně čelí velkému propadu cen silové elektřiny, který je způsobený masivní podporou obnovitelných zdrojů, výrazným poklesem cen komodit a nízkou poptávkou po silové elektřině. Aktuální ceny silové elektřiny pro rok 2017 a 2018 se obchodují na úrovni 24 eur/MWh, což se dostává do oblasti nerentability pro všechny klasické výrobce elektřiny. Pro porovnání, cena spadla během několika let ze 60 eur.
Tento negativní trend zmírňujeme operativním řízením nákladů a zkvalitňováním poskytovaných služeb, včetně dodávek produktů s vyšší přidanou hodnotou, jakou jsou například podpůrné služby. V podpůrných službách se daří každoročně navyšovat rozsah disponibility rezervovaného výkonu směrem k takzvaným rychlým minutovým službám. V roce 2015 bylo v rezervaci výkonu poskytnuto 800 tisíc MWh, což bylo nejvíce v celé historii Plzeňské energetiky.

A jak je na tom společnost v oblasti dodávek tepla? Neklesají vám tržby například kvůli klimatickým podmínkám posledních let? Přece jen, poslední zimy byly dost teplé…
David Hoffmann: V oblasti dodávek tepla dosahujeme již několik let stabilní úrovně tržeb, kdy úspory na straně odběratelů a negativní klimatické podmínky kompenzujeme připojováním nových odběratelů tepla na soustavu CZT Plzeňské energetiky.
A vedle standardních dodávek tepla a elektřiny, což jsou komodity typické pro teplárenství a kogenerační zdroj tepla, společnost provozuje vlastní vodárnu v Radčicích. Jednotlivými typy vod jsou zásobovány průmyslové areály Škoda a přilehlé oblasti.
Dále společnost provozuje centrální zdroje stlačeného vzduchu a rozvody plynu pro zákazníky v průmyslových areálech.

Jednou z novinek, která na českém energetickém trhu nemá obdobu, je takzvaný Ostrovní provoz. Co to vlastně znamená v praxi?
Václav Pašek: Společnost v minulých letech investovala do dieselových agregátů v řádech stovek milionů korun. Agregáty umožňují tzv. start ze tmy. Tento zdroj zajišťuje podpůrné služby pro provozovatele české přenosové soustavy – společnost ČEPS. Zdroj zajišťuje stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny pro koncové spotřebitele a způsob jeho technického řešení umožňuje velmi rychlé znovuobnovení zásobování elektřinou v mimořádných stavech spojených s rozpadem a obnovou elektrizační soustavy. Plného výkonu zdroje jsme schopni dosáhnout již do pěti minut od jeho spuštění.
Jednoduše řečeno, pokud by došlo k výpadku elektřiny, budeme schopni rychle reagovat a pomoci tam, kde to bude nejdůležitější, než dojde k obnovení dodávky.

Za tuto technologii dostala Plzeňská energetika ocenění…
David Hoffmann: Ano, společně s Plzeňskou teplárenskou obdržela cenu MPO v soutěži Český energetický a ekologický projekt – za inovativní řešení energetické bezpečnosti města s optimalizovaným propojením zdrojů a systémů místních společností v rámci systému Smart Grids. Když to řeknu zjednodušeně, jedná se o schopnost zásobovat město Plzeň v rámci Ostrovního provozu při výpadku nebo rozpadu elektrizační soustavy, respektive distribuční soustavy, za součinnosti místního provozovatele distribuční sítě.

Už Plzni někdy „black out" hrozil?
Václav Pašek: Malá krizová situace, která prověřila uvedený systém Ostrovního provozu, nastala v říjnu 2015. Tato situace byla do jisté míry zvládnuta vhodným algoritmem spínání pracovníky distribuční společnosti a zejména dostupností ostrovních výkonů ze zdrojů Plzeňské energetiky a Plzeňské teplárenské. Toto umožnilo udržet distribuční soustavu v krátkodobém ostrovním provozu a zabránit rozpadu sítě.
David Hoffman: Společně s Plzeňskou teplárenskou spolupracuje Plzeňská energetika na zkvalitnění vzájemného propojení distribučních soustav a zálohování dodávek tepla, což vede k minimalizaci vlivu poruch a odstávek na odběratele obou společností.

Má společnost na další rok novou smlouvu na dodávky hnědého uhlí?
Václav Pašek: Dodávky paliva, hnědého energetického uhlí pocházejícího z území České republiky, má energetika zasmluvněny přes mateřskou společnost až do roku 2035. Další možnosti rovněž plynou z dceřiných společností mateřského holdingu, které vlastní uhelné doly v ostatních zemích Evropské unie.

Zapojuje se společnost také do podpory kulturních nebo sportovních aktivit v regionu?
Václav Pašek: Ano, aktivně podporujeme vybrané charitativní a kulturní projekty na území města Plzně, zejména v oblasti školství, vědy, sportu a kultury.

Na komíně Plzeňské energetiky se vyskytuje pár vzácného a ohroženého dravce Sokola stěhovavého. To asi také svědčí o ekologickém provozu podniku…
David Hoffmann: Již několikrát byl pozorován na komíně Plzeňské energetiky. Z toho důvodu byla na horní ochoz komína odsíření umístěna speciální hliníková budka. Stalo se tak v únoru 2015 ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Plzeňska.
Václav Pašek: Sokoli jsou ve městech vítáni, jejich přirozenou potravou jsou především holubi, kteří znečišťují centra měst. V ČR hnízdí jen kolem šedesáti párů sokolů. A v letošním roce se očekává zahnízdění „našeho" páru.

Informace o Plzeňské energetice, a. s.

Plzeňská energetika, a.s., je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu.
Provozuje energetický zdroj o celkovém dosažitelném tepelném výkonu 448 MWt a celkovém dosažitelném elektrickém výkonu 111 MWe.
Plzeňská energetika zásobuje tepelnou energií 30 % všech odběratelů v Plzni, zejména domácnosti, obecně-prospěšná zařízení a průmyslové podniky.
Vlastníkem Plzeňské energetiky, a. s., je společnost Energetický a průmyslový holding, a. s., (EPH) prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy, a.s., dlouhodobý strategický investor v energetice a významný investor v průmyslu.
Zahrnuje výrobu elektřiny a tepla, jejich distribuci a prodej konečným zákazníkům, obchod s elektřinou a plynem.