Na elektromobilitu a řízení dopravy bude zaměřený mezifakultní a interdisciplinární studijní program Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy. Garantovaný bude Fakultou elektrotechnickou, podílet se na něm ale bude sedm fakult a jeden vysokoškolský ústav. Studenti si budou moci v rámci programu Elektromobilita a inteligentní dopravní systémy vybrat ze tří specializací - Elektromobilita, moderní dopravní prostředky a jejich pohony, Konstrukce a design v oblasti e-mobility a Plánování, modelování a řízení dopravy.

Momentálně ZČU čeká na udělení akreditace od Národního akreditačního úřadu. „Předpokládáme, že otevřeme přijímačky do druhého kola – tedy že by se studenti a studentky mohli přihlásit ještě v létě a hned v září pak do studijního oboru nastoupit,“ říká proděkan Jan Michalík.

Program Management and Digital Technology (Management a digitální technologie) chystá Fakulta ekonomická pro své pracoviště v Chebu v Karlovarském kraji. Jedná se o profesní studijní program vyučovaný v angličtině, který vznikl ve spolupráci s univerzitou OTH Amberg-Weiden na základě potřeb zaměstnavatelů. Fakulta čeká na dokončení akreditačního řízení. Studium bude probíhat na obou univerzitách – jak v Chebu, tak i v německém Weidenu. „Studující mohou obecně v profesních studijních programech očekávat větší míru propojení teorie a praxe. Na praxe budou docházet přímo do spolupracujících firem. Přijímací řízení otevřeme hned po udělení akreditace,“ informuje proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř. Předpokládaný termín vypsání přijímacího řízení je červen tohoto roku.

V Plzni se uskutečnil další ročník #AimtecHackathonu.
Programátoři pomáhali při hackathonu překonávat bariéry pro postižené lidi

Na Fakultě pedagogické ZČU nově otevřou navazující magisterský program Učitelství občanské výchovy pro základní školy. Budoucí učitelé projdou teoretickými i praktickými předměty v oblasti evropských kulturních dějin, práva, ekonomie, politiky, antropologie, psychologie, enviromentální problematiky a etiky. Součástí studijního plánu jsou předměty orientované na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou propedeutiku.

Momentálně Fakulta pedagogická čeká také na akreditaci neučitelského profesního programu Kinantropologie – Wellness specialista, u kterého je snaha spustit výuku v Karlových Varech už od akademického roku 2024/25. Přijímací řízení fakulta vypíše v případě získání akreditace. Studium bude zaměřené na pohyb člověka a jeho optimální využití ve prospěch lidského zdraví. Absolventi a absolventky budou připraveni přispět k doplnění služeb komplexní lázeňské péče a poskytovat obyvatelům regionu a jeho návštěvníkům služby v oblasti zdravotně a kondičně orientovaných pohybových programů a pohybové rekreace.

Na Fakultě aplikovaných věd jsou nově akreditované bakalářské programy Informatika a Softwarové inženýrství. „Fakulta do nich sice přijímala studentky a studenty už loni, nebyly ale tehdy ještě zařazené ve standardních seznamech pro přijímací řízení, studenti na ně byli převedeni,“ vysvětluje děkan FAV Miloš Železný.

Vizualizace nového bazénu.
Stavba bazénu může ovlivnit výzkum. Na univerzitě ale teď řeší i bezpečnost

Kromě toho vedení fakulty chystá navazující program Učitelství informatiky pro střední školy, který taktéž nejprve musí projít akreditací. „Rádi bychom stihli program otevřít pro druhé kolo přijímacího řízení. Studenti si k němu budou volit do kombinace další učitelské programy – a to buď u nás na Fakultě aplikovaných věd, což je třeba učitelství matematiky nebo fyziky, nebo pak z Fakulty pedagogické, což je například biologie nebo chemie,“ říká garant programu Libor Váša z FAV.

Fakulta zdravotnických studií spustí znovu od nového akademického roku tříletý bakalářský obor Ortotika – Protetika. Fakulta jej nasazuje do nabídky jednou za tři roky. Studenti a studentky se během studia naučí vše potřebné k výrobě moderního ortopedického a protetického vybavení pro pacienty s handicapem. „Absolventi budou schopni samostatně provádět základní vyšetření a analýzu fyzického, psychického a biosociálního stavu klienta, což jsou postupy, které jsou nezbytné pro vytvoření správně padnoucí a vyhovující pomůcky a pro návrat pacientů do běžného života,“ popisuje obor proděkanka FZS pro vnitřní a vnější vztahy Alena Lochmannová.

Fakulta strojní začala intenzivně pracovat na novince pro další roky, která má být odrazem současných trendů a představ generace Z o světě a jeho budoucnosti. K tradičnímu strojnímu inženýrství chce v akademickém roce 2026/27 zahájit výuku i v dalším bakalářském oboru  Enviromentální inženýrství. „Ambicí FST je připravit alternativu pro studenty, které zajímá technické vzdělání se zaměřením na environmentální problémy. Půjde o program orientovaný především na témata kvality a tvorby životního prostředí,“ přibližuje plánovaný obor děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek. Absolventi získají znalosti o bezodpadových technologiích, recyklaci materiálů a energetických souvislostech moderního inženýrství.

Nová terasa metabolické JIP.
Unikát. Pacientům metabolické JIP v plzeňské nemocnici pomáhá k uzdravení terasa

Zájemcům o jadernou energetiku chce ZČU jako zatím jediná vysoká škola v Česku nabídnout navazující magisterské studium Management jaderného inženýrství dle statusu International Nuclear Management Academy. U tohoto programu bude FEL teprve žádat o akreditaci. První studenti by jej mohli začít studovat v akademickém roce 2025/26. „Probíhající tender na výstavbu jaderných zdrojů v České republice, plány výstavby dalších jaderných zdrojů nejen v Evropě ukazuje na nutnost vychovávat nové generace inženýrů, které jejich vývoj převezmou,“ zdůvodňuje tuto novinku proděkan FEL pro mezinárodní vztahy a komunikaci Jan Michalík.

Studenti získají znalosti a zkušenosti pro práci ve vývoji, konstrukci, výrobě, provozu a bezpečnosti jaderných zařízení a všech dalších technických zařízení, kde se vyskytuje radioaktivní záření. Osvojí si znalosti potřebné k výstavbě, montáži a provozu jaderné elektrárny.