V areálu na křižovatce ulic U Seřadiště a Na Bořích dvůr postavilo město Plzeň. Takový objekt, který usnadní lidem možnost zbavit se ekologicky domácího, rozměrného i nebezpečného odpadu, dosud v tomto obvodu chyběl. Náklady na projekt činily zhruba 42 milionů korun s DPH, město na něj obdrželo dotaci ve výši 31,2 milionu korun z fondu soudržnosti Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí. Je také jedním z projektů konceptu Smart City Plzeň, jehož cílem je zkvalitňovat život obyvatel a návštěvníků krajské metropole.

„Město Plzeň má propracovanou síť sběrných dvorů a sběrných míst. Nový objekt, kde je možné odložit recyklovatelný či nebezpečný odpad a také vše, co se nevejde do standardní popelnice na komunální odpad, vznikl na dosud nevyužívaném městském pozemku. Tento sběrný dvůr zjednoduší lidem zbavit se různých druhů odpadu ekologicky zodpovědně a přispěje k většímu pořádku ve městě. I v dalších letech bude město Plzeň s využitím prostředků Evropské unie rozvíjet systém efektivního a ekologického nakládání s odpady,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Doplnil, že s tím souvisí i podpora cirkulární ekonomiky, tedy přeměny odpadu ve zdroje, jako cesty budoucího udržitelného rozvoje.

„Realizací tohoto projektu se zkvalitní nakládání s odpady a navýší se kapacita jejich zpracování či třídění o 3 175 tun za rok. Zároveň se uleví současným sběrným dvorům, které jsou plné a pro potřeby obyvatel a města Plzně ne zcela dostačující,“ vysvětlil technický náměstek Pavel Šindelář. Město bude mít nyní s novým objektem ve svém majetku celkem pět sběrných dvorů. Pro ukládání odpadu slouží také šest sběrných míst, v plánu je vybudovat další tři.

„Nový sběrný dvůr bude již třetí na území obvodu, ale první ve vlastnictví města Plzně. Je v současné době jediným, který bude odebírat asfaltovou lepenku. Jde o významnou investici s příznivým dopadem na životního prostředí," řekl starosta druhého městského obvodu Lumír Aschenbrenner.

„Sběrný dvůr Na Bořích splňuje všechny parametry moderního sběrného dvora. Obyvatelům poslouží k ukládání odpadů běžného charakteru jako jsou suť, větve, tráva, pneumatiky, sklo, dřevo, papír, plast či elektroodpad, ale i k ukládání nebezpečných odpadů, azbestu či olejů a hořlavých látek,“ uvedl Otakar Horák, ředitel společnosti Čistá Plzeň, která sběrný dvůr provozuje. Podle něj je v plánu zrekonstruovat i další sběrné dvory tak, aby dosáhly úrovně nového objektu Na Bořích.

Sběrný dvůr Na Bořích zaujímá plochu zhruba 3100 metrů čtverečných obehnanou dva metry vysokým neprůhledným plotem. Pod přístřešky s ocelovou konstrukcí stojí 21 velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy odpadu, u vjezdu i výjezdu jsou umístěny dvě mostní váhy o nosnosti 5,5 tuny a buňka pro obsluhu s hygienickým zázemím. „Součástí dvora je i EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů,“ popsal Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně, jenž má projekt na starost.

Doplnil, že průjezd dvorem je jednosměrný a kolem plochy pro kontejnery vede obslužná komunikace, na kterou se najíždí přes nájezdovou rampu. Kontejnery jsou umístěny pod úrovní komunikace, takže sběr odpadu se provádí shozem do kontejnerů. Evidence odpadů bude vedena v souladu s platnými předpisy. Celý prostor monitorují kamery.