„Udělení této značky je pro Plzeňský kraj především uznáním za skvělou práci, kterou v oblasti podpory výzkumu, inovací a inovačního prostředí ve spolupráci s partnery z území odvádí,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Plzeňský kraj usiloval o získání této značky téměř rok. Vše začalo v září 2023 předložením žádosti do výzvy/iniciativy Evropské Komise a Evropského výboru regionů. Přípravu žádosti následně zajistil a podal odbor fondů a programů v úzké spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a odborným týmem projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje.

Tato značka byla Plzeňskému kraji udělena na základě názoru nezávislých odborníků, dle kterých náš region prokázal jasné odhodlání zlepšit koordinaci a směřování svých investic a politik v oblasti výzkumu a inovací směrem k prioritám EU. Také se více zapojil se do inovační spolupráce s jinými regiony na základě společných nebo doplňujících se inteligentních specializací a posílil svůj regionální inovační ekosystém a propojil jej s ostatními regiony, aby vznikla propojená regionální inovační údolí.

Udělení značky Regionální inovační údolí je tedy uznáním výše uvedených závazků a samo o sobě nevede k získání jakýkoliv finančních prostředků.

„Počítá se však s aktivní účastí Plzeňského kraje na komunitních akcích a politických aktivitách Regionálního inovačního údolí v budoucnu,“ upřesnil vedoucí odboru fondů a programů KÚPK Jan Přibáň. Dění v této oblasti lze sledovat na webových stránkách Evropské komise, kde budou aktuální informace o párování partnerů, příslušných akcích, novinkách a nadcházejících výzvách.

„Tímto bych chtěl především poděkovat všem subjektům z Plzeňského kraje, které se věnují podpoře výzkumu, vývoje, inovací a inovačního prostředí. Bez jejich zájmu a angažovanosti bychom v této oblasti dosáhli skvělých výsledků opravdu jen těžko,“ dodal hejtman Rudolf Špoták.