Výtky směřují k oboru celoživotního vzdělávání, tzv. nultého ročníku. Jak uvedl děkan fakulty Stanislav Balík, nový nultý ročník fakulta letos neotevře. Podle rektora ZČU Miroslava Holečka by bylo neštěstím, kdyby pověst univerzity opět poškodila právnická fakulta, jako se stalo v roce 2009, kdy vypukla největší aféra českého vysokého školství kvůli tzv. rychlostudentům a nestandardnímu studiu.

Z jakého důvodu hrozí plzeňské právnické fakultě omezení akreditace? Co situaci způsobilo?

Je třeba zdůraznit, že se odebrání akreditace netýká studijních programů řádného studia. Věc se týká modelu přijímacích zkoušek u oboru celoživotního vzdělávání, takzvaného nultého ročníku. Ten je určen zájemcům, kteří si chtějí na rok vyzkoušet studium práv. Jestliže se pak rozhodnou, že chtějí jít dál studovat řádně, musejí složit přijímací zkoušky. Může jim být započtena bonifikace za to, že řádně studovali v nultém ročníku. Model, který je naší fakultou uplatňován, běžně funguje na jiných českých právnických fakultách. Byl řádně akreditován a na naší fakultě funguje už velmi dlouho. NAÚ k tomu doteď neměl žádné výhrady, takže jsme měli za to, že je všechno v pořádku.

Nalezený granát a munice.
Žena při úklidu na půdě našla granát a náboje

Co konkrétně vám NAÚ vytýká?

Podle názoru akreditačního úřadu není nastavení přijímacích zkoušek v souladu s podmínkou rovného přístupu, rovného zacházení, protože jsou bonifikováni absolventi programu celoživotního vzdělávání, který uskutečňuje právnická fakulta ZČU. Bonifikace absolventů programu celoživotního vzdělávání u přijímacích zkoušek na právnické fakultě vede podle úřadu k přijímání studentů, kteří by jinak u zkoušek zřejmě neuspěli. Nerovnost na naší fakultě však neexistuje. Možnost přihlásit se má kdokoliv, tedy nejen ti, kteří neuspěli u žádných přijímacích zkoušek, ale i člověk, který chce například absolvovat něco jako univerzitu třetího věku v teoreticko-právních oborech. Nedopouštíme se ničeho protizákonného. Nefunguje zde nic, co by ohrožovalo fakultu a její řádné přijímací řízení. V České republice však poněkud chybí koncepce celoživotního vzdělávání, které má svoji dlouhodobou tradici, a které existuje na různých fakultách. Nikde nejsou stanoveny jeho konkrétní podmínky. Řekl bych, že důvodem, proč s námi bylo zahájeno správní řízení, bylo podle mého názoru pochybení univerzity.

V jakém smyslu podle vás univerzita pochybila?

Po kontrole NAÚ nám úřad předal protokol, ke kterému jsme mohli podat námitky. Ty jsme sepsali, projednali jsme je s prorektorkou pro studijní záležitosti, která je odsouhlasila, a poté byly ve stanovené lhůtě předloženy rektorovi univerzity. Ten je však odmítl podepsat. Naše námitky tedy nemohly být podány ve lhůtě a bylo zahájeno správní řízení (účastníkem řízení je univerzita, pozn. red.). Právnická fakulta tedy v tomto směru nepochybila. Pochybila univerzita, která nepodala námitky, i když jsme je jako fakulta připravili. Rada NAÚ pak přihlédla k tomu, že námitky nebyly podány, a proto zahájila správní řízení. To, co bylo panem rektorem následně sdělováno, už bylo sdělováno po stanovené lhůtě. Rád bych také řekl, že rozhodnutí o zahájení správního řízení nebylo dle zápisu z rady akreditačního úřadu většinové, takže někteří z členů hlasovali proti jeho zahájení. Myslím si, že k tomu měli své důvody.

Jaká je teď atmosféra na fakultě? Jak se k situaci staví studenti?

Nyní budeme čekat, jaký bude další vývoj situace a jak dopadne správní řízení. Nemůžeme předjímat rozhodnutí řízení. Fakulta samozřejmě nechce studenty přivést do stavu právní nejistoty. Kvůli řízení letos nebudeme otevírat nový nultý ročník. Osobně mě mrzí, že je tímto nešťastným způsobem vrháno špatné světlo na naši fakultu, která se chová podle práva. Bohužel se ukázalo, že pan rektor svojí nečinností a rozhodnutím nepodepsat předložené námitky v podstatě poškodil studenty, i dobré jméno fakulty. Mám pocit, že do doby, než bude rozhodnuto ve správním řízení, mám o agendu navíc, protože budu uklidňovat budoucí studenty a ty, kteří už řádným způsobem studují. A to jen kvůli jedinému voluntaristickému rozhodnutí nepodepsat námitky. Pan rektor se sice brání tím, že mu nebyly předloženy argumenty, proč to má podepsat. Nicméně já osobně jsem mu ještě za běhu lhůty zaslal vysvětlující dopis, ve kterém jsem na něj apeloval, aby námitky podepsal a podal, ale on na něj nereagoval. Dodnes mi nesdělil věcné důvody, co mu na námitkách vadilo. Mohli jsme je spolu upravit nebo zkonzultovat. Kdyby byla bývala univerzita námitky podala, tak si myslím, že by bylo vše NAÚ vysvětleno a správní řízení by vůbec nemuselo být zahájeno.

U Žinkov neznámý pytlák zastřelil jelena v době hájení.
Pytlák zastřelil jelena v době hájení, věc řeší policie

Kolik se do nultého ročníku obvykle hlásí uchazečů? Jaký je o něj zájem?

Nultý ročník každoročně navštěvuje 20 až 30 studentů, v posledním ročníku studovalo 25 lidí. Bonifikace využilo rožně přibližně deset studentů. Dají se vysledovat studenti, kteří celoživotní program vzdělávání absolvovali a někteří z nich dnes úspěšně studují dál. Jde tedy o jakýsi přípravný kurz oddělený od ostatních studijních programů. Dosud studenti platili za jeden rok 30 tisíc korun, letos se měla cena zvýšit na 40 tisíc korun. To dělá necelý milion korun na jeden akademický rok. Na některých fakultách se platí daleko vyšší sazby. Z peněz, které z nultého ročníku plynou, jsou financováni vyučující, kteří se studentům v nultém ročníku věnují.

Co říká na vyjádření děkana Stanislava Balíka rektor ZČU Miroslav Holeček?

Na Západočeské univerzitě působí uznávaní odborníci, někteří mají skutečně světové renomé, máme skvělé pedagogy, získali jsme řadu prestižních domácích i mezinárodních ocenění a především vychováváme studenty, kteří jsou úspěšní ve svých profesích. Bylo by neštěstím, kdyby pověst Západočeské univerzity opět poškodila naše právnická fakulta, jak se to bohužel před 13 lety stalo. Jako rektor musím dělat vše pro to, abych chránil dobré Rektor ZČU Miroslav Holeček.Rektor ZČU Miroslav Holeček.Zdroj: Foto: ZČUjméno univerzity. Bylo mou povinností pečlivě zvážit, zda podepíšu, a tedy se zaručím jménem celé univerzity za námitky fakulty na nález Národního akreditačního úřadu, týkající se přijímání studentů na tuto fakultu. Zdůvodnění fakulty pro mě však nebylo přesvědčivé, takže jsem tuto záruku dát nemohl. Zahájení správního řízení je dobrou příležitostí, aby fakulta poskytla skutečně věrohodné argumenty, které její postup při přijímaní studentů ke studiu práva plně ospravedlní. Myslím, že je to především v zájmu studentů Fakulty právnické.

Při příležitosti 30. výročí naší univerzity jsem se za Západočeskou univerzitu omluvil všem, které dávná kauza Fakulty právnické poškodila, tedy našim absolventům, studentům i všem fakultám, které kvůli ní přišly o řadu nadaných uchazečů. Je smutné, že děkan Fakulty právnické šíří pomluvy a nepravdy, které naši univerzitu opět poškozují. Mohu však ubezpečit naše studenty, širokou veřejnost a především zájemce o studium u nás, že na naší univerzitě již nikdy nebude prostor pro snadno získané tituly, nebo dokonce podvody či nepoctivost.

Možná, že jsem námitky zpracované Fakultou právnickou posoudil přísně, ale musíme být přece přísní sami k sobě, když chceme, aby titul z naší univerzity byl známkou vysoké kvality a zárukou dobrého uplatnění.