Dne 1.1.2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, v rámci které došlo mj. k opětovnému zavedení předkupního práva mezi spoluvlastníky nemovité věci. Jinými slovy, vlastníte-li nemovitou věc (zejména pozemek, ne/bytovou jednotku či stavbu, která není součástí pozemku) společně s jedním či více dalšími spoluvlastníky, a máte-li v úmyslu svůj spoluvlastnický podíl převést na jinou osobu, jste povinni nejdříve nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům této nemovité věci. Předkupní právo se uplatní jak v případě úplatného (koupě), tak bezúplatného (darování) převodu vlastnického práva k nemovité věci. Dle novelizovaného znění ustanovení § 1124 odst. 1 obč. z. se předkupní právo neuplatní pouze v případě převodu spoluvlastnického podílu mezi příbuznými v řadě přímé, sourozenci či manželi.

Novelizovaná ustanovení obč. z. (§ 1124 a § 1125) doznala oproti právní úpravě předkupního práva účinné do 31.12.2013 (§ 140 dříve účinného občanského zákoníku) několika změn. Jednou z nejpodstatnějších je bezesporu samotný mechanismus správného uplatnění předkupního práva, který je upraven v rámci tzv. vedlejších ujednání při kupní smlouvě (§ 2140 a n. obč. z.). Zásadní je v tomto směru ustanovení § 2143, dle kterého je prodávající povinen učinit nabídku na odkup podílu ostatním spoluvlastníkům až po uzavření kupní smlouvy se zájemcem o koupi nemovité věci. Nabídka učiněná ostatním spoluvlastníkům před uzavřením smlouvy tak pravděpodobně nebude dostatečná.  Ostatní spoluvlastníci nemovité věci mohou nabídku využít, a nabízený spoluvlastnický podíl od původního spoluvlastníka odkoupit, či ji mohou odmítnout. V případě, že nabídku na odkup nevyužije ani jeden z ostatních spoluvlastníků nemovité věci, může být vlastnické právo ke spoluvlastnickému podílu převedeno na 3. osobu - zájemce o koupi.

Ostatní spoluvlastníci se mohou svého předkupního práva předem vzdát, a to i s účinky pro své právní nástupce (např. dědice spoluvlastnického podílu či nové nabyvatele). Vzdání se je třeba zapsat do katastru nemovitostí. Vzdání se předkupního práva je výhodné zejména pro spoluvlastníka, který má v úmyslu svůj spoluvlastnický podíl prodat zájemci (potenciálnímu nabyvateli) a rovněž pro zájemce samotného, neboť předkupní právo ostatních spoluvlastníků nejenže může dobu předjednaného prodeje nemovitosti významně prodloužit (k tomu viz § 2148 odst. 1 obč. z.), ale může mu i zcela zabránit. V neposlední řadě dává vzdání se předkupního práva ostatními spoluvlastníky prodávajícímu a zájemci o koupi jistotu úspěšné realizaci koupě spoluvlastnického podílu.