V tomto měsíci jim mimo jiné začíná i hlavní lovecká sezona. Co na myslivce také čeká, shrnul Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty.

Krmit a kontrolovat

„Po žních je nutno začít s přikrmováním srnčí zvěře jadrnými krmivy, a to zejména v polních honitbách. Současně s tím myslivci provádějí kontrolu technického stavu přikrmovacích zařízení a rovněž umístění krmelců v návaznosti na plochy oseté ozimými obilovinami a hlavně ozimou řepkou,“ uvedl Šilha.

V září nimrodi začínají přikrmovat také bažanty. „To se provádí doplňováním přiměřeného množství jadrných krmiv a obilních odpadů do zásypů. Je nutno krmit tak, aby bažanti nalézali potravu na více místech. Pokud ve svém okolí dostatek potravy nenajdou, vydávají se ji hledat, což je pro myslivce nežádoucí, neboť se bažanti rozprchnou do volné krajiny, kde jsou ohroženi predátory a vlivy civilizace. Kromě toho je nutno doplnit rovněž všechna slaniska kusovou krmnou solí,“ pokračoval Šilha.

Na kachny a husy s ocelovými broky

V souvislosti se sezonou lovu divokých kachen, která začala 1. září, lze podle Šilhy také připomenout, že od letošního roku je nutné používat k lovu vodního ptactva ocelové, nikoliv olověné broky. „Z pohledu myslivosti přináší tato změna vyšší náklady na střelivo a snížení ranivosti broků. Olovo má vyšší objemovou hmotnost než použité ocelové náhrady, a proto je nyní nutno používat větší velikost broků, aby byla zachována jejich energie. Tím pádem je broků ve střele proto méně, což snižuje účinnost střely,“ vysvětlil Šilha.

Hlavně bezpečně

„S měsícem září přichází hlavní lovecká sezona. Hned od počátku měsíce se myslivci věnují lovu holé zvěře srnčí. Za jasných nocí se myslivci věnují lovu černé zvěře zvláště na strništích a posečených loukách. Zásadně však neloví samostatné kusy. Jsou to zpravidla kňourci, kteří se oddělili od tlup, příliš neškodí a budou tvořit základ sociální struktury populace černé zvěře. Zcela nepřípustné je lovit na polích, kde probíhá sklizeň. Při lovu je třeba dbát všech zásad bezpečnosti,“ pokračoval Šilha.

Září je podle něho také měsícem říje jelení zvěře. „Je proto dobré ponechat v honitbách klid a naplánovat lov takzvané holé zvěře jelení na pozdější dobu,“ konstatoval muž s tím, že jelení říje začíná zhruba v polovině září. Silnější jeleni kolem sebe shlukují skupinu laní, které hájí před ostatními jeleny. Svou přítomnost ohlašuje jelen sebevědomým hlasem, kterým zastrašuje soky,“ dodal Šilha.

Září v přírodě

První polovina měsíce
- 1.9. začíná lov kachny divoké, jelence běloocasého, srn a srnčat
- Odlétá čáp černý, včelojed lesní a bukač velký.
- Dozrávají poslední ostružiny, bezinky a žaludy.
- V lesích probíhá asanace stromů napadených kůrovcem.
- Začíná jelení říje.

Druhá polovina měsíce
- 16. 9. Světový den Ukliďme svět.
- Dozrávají bukvice.
- Odlétá jiřička obecná, linduška lesní, kukačka obecná a vlaštovky.
- 28.9. Vrcholí jelení říje.