Z uvedené částky chce město například poskytnout 300 tisíc korun Salesiánskému středisku mládeže na projekt Otevřený klub pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněných rodin Balón. „Cílem otevřeného klubu Balón je nabízet dětem vhodné vzorce společensky žádoucího chování a soustředěnou pedagogickou činností snižovat rizika jejich selhání. Propojení volnočasových programů a sociálních služeb v Salesiánském středisku mládeže umožňuje v případě potřeby nabídnout možnost sociálního, výchovného či právního poradenství rodinám znevýhodněných dětí, které navštěvují klub Balón,“ vysvětlila radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková.

Organizaci Tady a teď radní odsouhlasili poskytnutí 370 tisíc korun na projekt Svépomocná skupina pro ženy bez domova a Noc venku. „Projekt přispěje ke snížení rizik plynoucích ze života na ulici a ke zvýšení sociálního začleňování žen se zkušeností s bezdomovectvím a s problematickým užíváním alkoholu. Skupina Tady a teď vytvoří místo, kde se budou setkávat ženy s podobnou zkušeností, a budou tak mít možnost pro otevřenou komunikaci a řešení problémů,“ doplnila Světlana Budková.

Tady a teď požádalo ještě o finance na projekt Školský sociální pracovník. Radou města Plzně schválená výše dotace činí 589 tisíc korun. Projekt reaguje na školní neúspěšnost žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří navštěvují dvě partnerské základní školy v Plzni, a to 10. ZŠ a 13. ZŠ, a dle dostupných dat tyto děti předčasně opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním. Projekt si tak klade za cíl zajistit v co největší míře takové podmínky pro vzdělávání dětí žáků na ZŠ, aby se u nich zvýšily šance na získání potřebného středoškolského vzdělání a byly vytvořeny podmínky pro kvalitnější samostatný život v dospělosti mimo sociální znevýhodnění. V rámci projektu bude zároveň i realizováno rozšíření spolupráce se třetí partnerskou základní školou v Plzni.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň požádal o dotaci na terénní mobilní zdravotnickou péči pro lidi bez přístřeší. Rada souhlasila s poskytnutím částky 1 179 000 korun. Péče je zajišťována pomocí sanitního vozu, který je vybaven jako mobilní ošetřovna. Spolek v tomto projektu aktivně spolupracuje s Městskou policií Plzeň, pracovníky sociálních odborů jednotlivých městských obvodů i s pracovníky neziskových organizací.

Dále z tohoto dotačního titulu město finančně podpoří projekt Safety First pro roky 2024 a 2025, který se týká výstavby menších domků pro lidi bez domova, kteří se budou na stavbě podílet, a dalších šest projektů.