Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň a proděkan LF UK v Plzni, převzal 28. října z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana státní vyznamenání. Medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti vědy, výchovy a školství profesor Třeška získal především za celoživotní práci v oblasti chirurgie, především v jaterní, cévní a transplantační chirurgii. Chirurgickou kliniku FN Plzeň vede již od roku 1999, kdy se zdejší péče zaměřila především na cévní chirurgii, chirurgii jater a žlučových cest, hrudní chirurgii, chirurgii gastrointestinálního traktu a experimentální chirurgii. V roce 2002 byla na Chirurgické klinice, a to poprvé v České republice, provedena transplantace ledviny z tzv. nebijícího dárce. Chirurgická klinika se pod vedením profesora Třešky stala také významnou součástí Traumatologického centra pro dospělé a děti, a svou velikostí a zaměřením patří k předním chirurgickým pracovištím v České republice.

Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Artroskopického centra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň, obdržel čestné členství ve Slovenské společnosti pro artroskopii a sportovní traumatologii. To je udělováno jednou za dva roky v Bratislavě zahraničním odborníkům, kteří se mimořádným způsobem zasadili o rozvoj oboru artroskopie a sportovní traumatologie na Slovensku a za dlouholetou spolupráci s nimi. Na národním kongresu, kde si docent Zeman členství převzal, prezentoval i dvě přednášky v problematice rekonstrukčních artroskopií kolenního kloubu. V současné době má také zásluhu na zapojení zejména mladých kolegů ze Slovenska do výukového projektu Artroskopická akademie ČR, kde je předsedou.

Rozhledna Chlum.
Rozhledna Chlum od nového roku zavře. Hledá se nový provozovatel

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., který byl přednostou Ústavu klinické biochemie a hematologie FN Plzeň od roku 2003 a od letošního roku zde působí jako zástupce přednosty, získal za dlouholetou práci v České lékařské společnosti a přínos pro rozvoj oboru klinická biochemie pamětní medaili a nejvyšší ocenění – zlatou medaili ČLS. Medaile obdržel ve Vlasteneckém sále Karolina v rámci slavnostního předání cen za nejlepší vědecké práce za rok 2021 České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Pamětní medaile se udělují osobnostem, které se významně zasloužily o českou medicínu nebo svou prací přispěly k naplňování cílů ČLS JEP.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., přednosta Ústavu klinické biochemie a hematologie, a prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. byli vyznamenáni za třetí přepracované vydání knihy Klinická biochemie z roku 2021. Cenu Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína v roce 2021 oběma udělila Česká společnost klinické biochemie. Kniha je nejen učebnicí klinické biochemie pro studenty lékařských fakult v ČR a SR, ale i vítaným přehledem indikace a interpretace laboratorních výsledků v postgraduálním studiu lékařů všech oborů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

„Jsem nesmírně hrdý na to, jaké špičkové odborníky v nemocnici máme, na jejich neutuchající houževnatost, chuť se posouvat dál, vzdělávat sebe i své budoucí kolegy a hledat nová řešení v léčbě. Upřímně všem gratuluji a přeji mnoho dalších, nejen pracovních, úspěchů,“ uzavřel ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Zdroj: FN Plzeň