AMESIDE a.s. z pražské skupiny Amádeus Real chce novou multifunkční městskou čtvrť za několik miliard korun postavit v letech 2022 až 2026 v místě, kde je dnes prázdná díra po bývalém kulturním domě Inwest.

"Záměr prezentovaný již opakovaně plzeňské veřejnosti se týká výstavby nové části města v centru Plzně, umístěné v prostoru mezi ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží," sdělil mediální zástupce developera Karel Samec.

Projekt, který developer připravuje už několik let, zahrnuje bytové domy s celkem více než 120 byty, přes 21.000 m2 administrativních ploch, dále hotel přibližně se 110 pokoji a okolo 100 obchodů. Čtvrtina ploch je potom určena pro občanskou vybavenost, tj. pro sport, volný čas a zábavu. Parkování bude v souladu s územní studií umístěno v podzemí.

"Vydání kladného stanoviska předcházelo během déle než rok trvajícího řízení EIA i veřejné projednávání v září letošního roku. Krajský úřad nyní potvrdil, že se investor v projektu vypořádal s připomínkami účastníků řízení, které v rámci procesu EIA vznesli především Krajská hygienická stanice a také někteří aktivisté," dodal Samec.

„Krajský úřad zároveň stanovil i řadu podmínek, které budeme muset jako investor v dalších stupních projektové dokumentace splnit. Jelikož stanovisko EIA bylo vydáno čerstvě dnes, teprve je analyzujeme, ale předpokládáme, že všechny dokážeme bezezbytku naplnit,“ uvedl Tomáš Jícha, zástupce společnosti AMESIDE a.s.

Úklid nepořádku bezdomovci ve Vojanově ulici v Plzni.
FOTO: Bezdomovci uklízeli nepořádek

Souhlasná EIA je první částí třífázového povolovacího procesu. Následovat budou územní a stavební řízení. "Investor musí nyní splnit podmínky dané závazným stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Poté může žádat o územní rozhodnutí a následně stavební povolení," sdělila mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Alena Marešová.

Podklady pro územní a stavební řízení chce AMESIDE předat stavebnímu úřadu v Plzni a dalším příslušným úřadům v první polovině roku 2021. Nově vypracovaný projekt byl podle Samce od počátku připravován v souladu s územním plánem i územní studií města Plzně.

AMESIDE prezentovala už před rokem veřejnosti první návrhy, jak by mělo zanedbané území naproti vlakovému nádraží v budoucnu vypadat. Jsou dílem architektů londýnského studia Chapman Taylor a českého AGE project. Plzeňané, kteří projekci s výstavou návrhů tehdy navštívili, se k nim vyjadřovali vesměs kladně. Především chtěli, aby už se konečně začalo na tomto místě něco nového stavět.

Výčet zásadních podmínek v rámci EIA (celkem jich 26), které musí investor dodržet v rámci přípravy i následné realizace investičního záměru AMESIDE:

1/ Povinnost předávat měsíční výsledky autorizovaného měření hluku v období výstavby, kdy je předpoklad, že budou překračovány orgánům ochrany veřejného zdraví a orgánům ochrany životního prostředí je v podmínkách obsažena.

2/ V navazujícím stupni dokumentace bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb chráněné zástavby z dopravy na stanovených místech měření na komunikacích Americká, Denisovo nábřeží a Anglické nábřeží.

3/ V rámci projektu dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) bude zpracována hluková studie pro hluk ze stavební činnosti, která stanoví protihluková opatření na okolních chráněných stavbách a stanoví požadavky na neprůzvučnost oken.

4/ Pro ochranu objektu polikliniky před hlukem z provozu zásobovacího dvora bude po celé délce jižního obvodu polikliniky vybudován uzavřený nebo polouzavřený prostor, který eliminuje šíření hluku z provozu aut zásobování do otevřeného volného prostoru.

5/ Na střechách objektů budou realizovány zelené střechy v kombinaci extenzivních i intenzivních ploch v rozsahu min. 50 % plochy střech.

6/ V projektu dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) i DSP bude proveden návrh objektů pro hospodaření s dešťovými vodami se zaměřením na využití srážkových vod pro závlahy a vodní prvky a minimalizaci odtoku do řeky Radbuzy v souladu s návrhy uvedenými v dokumentaci EIA.