Zhruba třetina studentů právnické fakulty, která nesplnila pravidla nově zavedeného kreditního systému, dostala druhou šanci. Rozhodla o tom šestičlenná Komise pro přezkumy rozhodnutí pro ukončení studia již začátkem letošního roku. Děkan právnické fakulty Květoslav Růžička ale tehdy umožnil postup i dalším desítkám studentů, kteří byli vyloučeni, a nebyli doporučeni komisí. Fakulta vyvěsila podrobné informace na úřední desce svých webových stránek teprve ve středu. Zveřejnění kritérií, podle nichž se komise rozhodovala, si totiž vyžádal akademický senát fakulty.

„Komise se řídila pěti kritérii. Prvním z nich bylo zkontrolovat, zda byl správně spočítán počet získaných kreditů nebo studijní průměr. Z důvodu tohoto pochybení se ke studiu mohou vrátit čtyři studenti,“ uvádí ve zprávě členové komise ve složení Petr Bezouška, Petra Jánošíková, Jan Malast, Petr Štillip, Helena Morozová a Kateřina Viletová. Dalším kritériem, které se počítalo studentům k dobru, bylo jejich přetížení, ke kterému došlo překlopením nesplněných povinností. To znamená, že museli získat více než 70 kreditů. „Hodnotili jsme, zda to vůbec bylo objektivně zvládnutelné. Tento důvod se týkal pěti případů,“ píší členové komise.

Sedm studentů se smí vrátit, protože splnili postupové zkoušky z obchodního nebo trestního práva, které jim nebyly započítány do váženého studijního průměru, a proto byl horší než požadovaný. Podobně jsme zohlednili i skládání prvního bloku státnic, což mohlo odůvodnit nižší počet získaných kreditů,“ uvádí zpráva.
Nejvíce studentům, tedy čtyřiadvaceti z nich, bylo nesplnění studijních povinností prominuto kvůli zohlednění jejich životní situace.

Zvláštní kategorii pak tvoří studenti, kteří do kontroly spadli, protože neodevzdali včas bakalářskou či diplomovou práci. „V takovém případě bylo nutné přihlédnout k tomu, zda student včas požádal o prodloužení termínu pro odevzdání, případně v jakém stavu je rozpracovaná práce, i ke studijní historii studenta,“ stanovila kritéria komise. V této kategorii byl návrat umožněn pěti studentům.

Dalších devět studentů se smí vrátit, protože se u nich vyskytlo splnění kombinace hned několika daných kritérií. Komise rozhodovala v období mezi 19. říjnem loňského roku a 10. lednem roku letošního, a to většinou hlasů, rovný počet prý nenastal ani v jednom případě.