Národní akreditační úřad (NAÚ) zahájil řízení k omezení akreditace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Rozhodl tak na základě provedené kontroly, která konstatovala závažné nedostatky při uskutečňování magisterského studijního programu Právo a právní věda.

Podle děkana fakulty Stanislava Balíka výtky směřují k oboru celoživotního vzdělávání, tzv. nultého ročníku. „Po kontrole NAÚ nám úřad předal protokol, ke kterému jsme mohli podat námitky. Ty jsme sepsali, projednali jsme je s prorektorkou pro studijní záležitosti, která je odsouhlasila, a poté byly předloženy rektorovi univerzity. Ten je však odmítl podepsat. Naše námitky tedy nemohly být podány ve lhůtě a bylo zahájeno správní řízení, jehož účastníkem je univerzita. Naše fakulta tedy nepochybila. Pochybila univerzita, která nepodala námitky, i když jsme je jako fakulta připravili,“ řekl Balík.

„Mrzí mě, že je tímto nešťastným způsobem vrháno špatné světlo na naši fakultu, která se chová podle práva. Pan rektor v podstatě poškodil studenty, i dobré jméno fakulty. A to jen kvůli jedinému voluntaristickému rozhodnutí nepodepsat námitky,“ dodal Balík.

Univerzita je přesvědčena, že jakákoliv zjištění NAÚ je potřeba brát velmi vážně. „Odvolání připravené Fakultou právnickou však bohužel neobsahovalo natolik jasné a relevantní argumenty, za které by se rektor Miroslav Holeček mohl postavit. Požádal proto děkana Fakulty právnické o jasnější zdůvodnění. Ten však trval na původním znění, a to bohužel již v čase, kdy končila lhůta pro odeslání námitek na NAÚ,“ sdělila mluvčí ZČU Šárka Stará.

Jak Balík dodal, nový nultý ročník fakulta letos pravděpodobně neotevře. „Napsal jsem panu Holečkovi ještě dodatečně vysvětlující dopis, na který on však nereagoval. Dodnes mi nesdělil věcné důvody, co mu na námitkách vadilo. Kdyby byla bývala univerzita námitky podala, tak si myslím, že by bylo vše NAÚ vysvětleno a správní řízení by vůbec nemuselo být zahájeno. Kvůli řízení letos nebudeme otevírat takzvaný nový nultý ročník určený zájemcům, kteří si chtějí na rok vyzkoušet, jaké je studium práv,“ řekl dále Balík.

Univerzita věří, že fakulta způsob přijímání uchazečů do nultého ročníku, ve kterém NAÚ zjistil nedostatky, obhájí. „Výsledek správního řízení nelze předjímat. Věříme, že fakulta bude schopna vysvětlit způsob přijímání uchazečů, především pak míru bonifikace přiznávanou absolventům programu celoživotního vzdělávání, a případně upraví vnitřní pravidla pro přijímání tak, aby odpovídala požadavkům Národního akreditačního úřadu,“ uvedla dále mluvčí ZČU a dodala: „Doufáme, že tak nebude muset dojít k omezení akreditace a dále také, že správní řízení přispěje k nastavení jasnějších pravidel pro uznávání celoživotního vzdělávání v rámci celé republiky.“