Úzce spolupracuje s orgány veřejné správy, hasičským záchranným sborem nebo Armádou ČR, jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému (IZS), představila toto oddělení policejní mluvčí Hana Jehlíková.

Činnost oddělení krizového řízení je podle vedoucího mjr. Radka Tyra různorodá a dá se rozdělit do několika oblastí. Dle jeho vyjádření je zcela podřízena heslu: „Štěstí přeje připraveným“.

Oblast krizového a havarijního plánování

V této oblasti zabezpečuje oddělení krizového řízení přípravy na krizové situace. Policisté plní úkoly ve vztahu ke Krajskému úřadu PK a obcím s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. Účastní se jednání s orgány krizového řízení Krajského úřadu, s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností, základních složek IZS, Armády ČR a dalšími orgány státní správy a samosprávy.

Policisté zpracovávají a aktualizují plány veřejného pořádku a bezpečnosti a havarijní plány k řešení mimořádných událostí u zdrojů rizik na území Plzeňského kraje a rozpracovávají krizové plány do podmínek policie.

Oblast plnění úkolů při bezpečnostních opatřeních

Při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v souvislosti se srazy extremistických skupin, pochody extremistů, technoparty apod. se oddělení krizového řízení krajského ředitelství podílí na přípravě a vlastní realizaci bezpečnostních opatření, kdy plní úkoly dokumentační skupiny krizových a řídících štábů policie. „V praxi to znamená, že naším hlavním úkolem je poskytovat informační podporu velitelům policejních opatření a vést veškerou dokumentaci při přípravě i realizaci policejních opatření, tedy připravit dokonalé mapové podklady, přesné plány spojení, zajistit logistiku, monitorovací a záznamová zařízení, zapsat záznamy o každém rozhodnutí velitele opatření,“ vysvětluje Tyr. „Krizař“ při těchto akcích musí být v neustálém kontaktu s velitelem policejního opatření, poskytuje mu co nejvíce kvalitních informací, které mu mohou pomoci ve fázi jeho rozhodování o provedení zákroku. Z těch největších policejních opatření, na kterých se policisté oddělení krizového řízení podíleli, byly pochody extremistů Plzní, technoparty v Mlýnci a technoparty Doupov.

Oblast přípravy řešení mimořádných událostí a krizových situací

V rámci složek IZS se policisté oddělení krizového řízení podílejí na organizování a realizaci taktických a prověřovacích cvičení. „Vloni jsme se zúčastnili sedmi taktických cvičení složek IZS. Největší z nich bylo v dubnu ve Starém Plzenci. Tohoto cvičení, zaměřeného na řešení mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí při železničním neštěstí, se zúčastnilo 135 policistů. V roce 2011 se budeme podílet na sedmi taktických cvičeních složek IZS různého zaměření,“ pokračoval Tyr.

V loňském roce se konala také dvě velká prověřovací cvičení krajského ředitelství. První se za účasti 170 policistů odehrálo v červnu a jeho námětem bylo pátrání po pachatelích loupežného přepadení vozidla bezpečnostní agentury, které převáželo velké množství peněz. Druhého cvičení se v říjnu zúčastnilo 140 policistů. Jeho tématem bylo pátrání po pachatelích loupežného přepadení drobné provozovny. I zde policisté pátrali po pachatelích téměř po celém městě, aby je nakonec úspěšně zadrželi při pátrací akci v chatové oblasti na periferii města.

Oblast bezpečnostní ochrany areálů

V budovách policie se pracuje s utajovanými informacemi, s citlivými osobními údaji, jsou zpracovávány trestní spisy, na specializovaných pracovištích se pracuje s velmi nákladnými přístroji, s výpočetní technikou a v neposlední řadě se zbraněmi a výbušnými látkami. „A to je důvod, proč se této problematice věnuje právě pracoviště oddělení krizového řízení. Jedním z úkolů je ochrana majetku policie a ochrana života a zdraví osob v případě vzniku mimořádné události,“ popsal Tyr.

Druhá část problematiky bezpečnostní ochrany areálů je zaměřená na způsob ochrany před požáry, povodněmi, záplavami, vichřicí a podobně. „Musíme se naučit předvídat, co se může v areálech policie v takovém případě stát, a mít zpracované plány. Myslím, že právě v této oblasti krizového řízení patříme v rámci policie k těm nejlepším,“ pochválil své oddělení Tyr.

Oblast geografických informačních systémů

Problematika GIS - geografických informačních systémů, je u policie relativně nová a souvisí s rozvojem počítačových technologií. GIS je nástroj umožňující tvorbu všech druhů mapových výstupů, mapových analýz a dalších pokročilých aplikací. „Pracoviště GIS zajišťuje kompletní geografickou podporu výkonným útvarům policie. Má na starosti shromažďování využitelných údajů. Ve specializovaných programech se s nimi dále pracuje a vytváří se analýzy. Při řešení mimořádných událostí je třeba disponovat aktuálními a přesnými mapovými podklady, které podporují rozhodování velitele opatření. Jakmile se policie dozví například o loupeži a o směru útěku pachatelů, pracoviště GIS má za úkol připravit mapové podklady pro následné pátrání. Stejným způsobem jsou mapy použity i při pátrání po osobách,“ vysvětil Tyr.

Pracoviště GIS je dle jeho slov u krajského ředitelství na velmi dobré úrovni a v rámci republiky je to zatím jediné pracoviště, které zajišťuje podporu pro výkonné policejní útvary v takovém rozsahu.