Na obchvat Klatovy čekají již dlouho. „Měli jsme naději před jedenácti, dvanácti lety, že se začne stavět, ale nestalo se tak. Budu nyní doufat, že práce půjdou hladce a skutečně budou po tomto obchvatu jezdit auta a výrazně se uleví Klatovům, kterými projíždí denně tisíce aut,“ řekl starosta Rudolf Salvetr. Město se do této stavby zapojí například výstavbou cyklostezky ve směru na Čínov.

Práce na stavbě obchvatu byly zahájeny v říjnu 2021. Šlo převážně o přípravné práce jako zajištění zařízení staveniště, vytýčení sítí, skrývka ornice a zemní práce. „Zemními pracemi se pokračovalo i v letošním roce. V současné době jsou zemní práce prováděny téměř v celém přístupném úseku stavby, kde probíhá těžba přebytečného materiálu, sanace podloží, odvodnění, provádění násypů a konstrukčních vrstev vozovky. Částečně jsou práce na hlavní trase omezeny dosud neprovedenými přeložkami vedení vysokého napětí společnosti ČEZ, které jsou plánovány na jaro 2023,“ uvedla investiční referentka ŘSD, Správy Plzeň Martina Kozlíková.

Mosty a nové silnice

V letošním roce byly také zahájeny práce na všech mostních objektech, kde bylo provedeno pilotové založení, práce na spodní stavě, vázání vyztuží a betonáže, izolace, betonáže nosných konstrukcí a podobně dle typu mostní konstrukce. „Letos se také výrazně pokročilo s provedením přeložek inženýrských sítí, především přeložek plynovodů, sdělovacích kabelů, vodovodů a úpravě meliorací,“ poznamenala Kozlíková.

Vítání občánků v Klatovech 19. října 2022.
Na radnici v Klatovech se opět sešli rodiče s novými občánky města

V roce 2023 budou pokračovat práce na hlavní trase, na mostních objektech a budou zahájeny stavební práce na plánovaných okružních křižovatkách. Stejně tak se začne s úpravami silnic II. a III. třídy a místních komunikací, pracemi na cyklostezkách a úpravě silnice I/22 na Horažďovice, při jejíž realizaci bude provoz veden po provizorní komunikaci, která bude po dokončení v roce 2024 odstraněna. „V současné době na stavbě neevidujeme žádné zásadní problémy a zhotovitel postupuje dle schváleného harmonogramu,“ dodala Kozlíková.

Součástí více než osmi kilometrů dlouhé stavby je jedenáct mostů, tři okružní křižovatky a také sedm protihlukových stěn. Náklady budou zhruba 860 milionů korun.

Další obchvaty

V plném proudu jsou také práce na obchvatu Horní Lukavice, na který chce ŘSD navázat výstavbou obchvatu Přeštic. Chystá se i přeložka I/27 Švihov – Klatovy a I/27 Klatovy, přeložka 2 (obchvat obce Vrhaveč), což je zatím ve fázi studií. Rovněž se počítá i s obchvatem Horažďovic, jehož součástí budou čtyři křižovatky, dvě mimoúrovňové a dvě okružní, dále čtyři mosty a dva nadjezdy. Obchvat bude zhruba pět kilometrů dlouhý a propojí komunikace I/22 a II/188. Přeložka silnice I/22 bude vedena severně od města Horažďovice přes zemědělské pozemky. Obchvat začne na úseku mezi Malým Borem a západním předměstím Horažďovic u odbočky k samotě Pohodnice.