Nejvíce ohrožené budou šelmy, zpestřující si jídelníček ovcemi a dalšími domácími zvířaty, na českobavorském pomezí, např. na Šumavě. Už od počátku května totiž Bavorsko výrazně usnadnilo odstřel zákonem chráněných vlků, kteří napadnou chovy zvířat. Bavorský premiér Markus Söder upřesnil, že odlov bude vycházet ze zásady „jedno roztrhané zvíře a dost“. To se nelíbí nejen tamním ochráncům přírody, ale ani Národnímu parku Šumava. „Když by došlo k odstřelu rodičovského páru, tak se problém přenese na celou smečku. Rozpadne se, mladí vlci by pak z důvodu nouze mohli vyhledávat snadnou kořist, mohli by ztrácet přirozený respekt z lidí. Problémem ale může být odstřel i jiného jedince, který má svoji nezastupitelnou funkci v rámci smečky. Typicky to může být nějaký statný, mladý jedinec, díky kterému smečka efektivně loví vysokou zvěř. Jeho ztráta může pak znamenat přeorientování smečky na snazší druh kořisti, třeba hospodářská zvířata,“ upozornil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák s tím, že bavorské nařízení tak může způsobit naopak více škody než prospěchu.

Vlci si mohou vybudovat návyk na lidi

Jenže i na české straně si jsou příslušné orgány vědomy, že situaci je nutné řešit, a v nutných případech i likvidací zvířete. Vlků totiž stále přibývá a jejich chování je mnohdy velmi problematické. Aktuálně na české území zasahuje 18 teritorií vlčích smeček (a několik dalších teritorií je obsazeno jednotlivými jedinci či páry) především v pohraničních oblastech. Jen na Šumavě bylo vloni na jaře podle odhadů kolem 25 jedinců, novější čísla zatím nejsou známa. „Protože vlci putují na velké vzdálenosti, není vyloučen výskyt vlků prakticky na celém území. Nejčastěji může jít o mladé jedince vyhledávající nová teritoria. Právě u nich je možné se setkat se sníženou ostražitostí vůči lidem. Navíc, pokud by byli lákáni snadným získáním potravy, jako jsou nedostatečně zabezpečená stáda hospodářských zvířat, živočišné odpady a zbytky pohozené v okolí sídel, pak si na přítomnost lidí mohou vybudovat přímo návyk. Tím dojde k narušení přirozených vzorců chování i nárůstu bezpečnostních rizik pro obyvatele,“ upozornila mluvčí MŽP Lucie Ješátková.

Ministr životního prostředí Petr Hladík k tomu doplnil, že vlk ale do české krajiny jednoznačně patří. Jako vrcholný predátor pomáhá například k regulaci přemnožené spárkaté zvěře, která poškozuje lesy a působí škody zemědělcům. Do české přírody tak navrací rovnováhu. „Je ale nutné, abychom byli připraveni i na případy, kdy někteří vlci mohou představovat riziko. S ministerstvem zemědělství jsme se proto shodli na pohotovostním plánu, který specifikuje kritéria pro posouzení chování konkrétního vlka na škále od přirozeného po problematické, a především stanovuje další postup. Vlk patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů v ČR i EU, proto jsou v plánu popsány nezbytné administrativní kroky, které je třeba přijmout, aby bylo možné situace při výskytu problematických jedinců operativně řešit,“ uvedl Hladík.

Počty napadení hospodářských zvířat vlkem v Plzeňském kraji, hlášené krajskému úřadu:
rok 2018 – 14x
rok 2019 – 35x
rok 2020 – 28x
rok 2021 – 21x
rok 2022 – 17x
rok 2023 - zatím 3x
Zdroj: KÚPK

MŽP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR nyní zahájí jednotlivé kroky k naplňování pohotovostního plánu, jenž předpokládá ustavení pohotovostních štábů v každém regionu. Ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody MŽP následně zajistí vydání povolení, které umožní v kritických situacích operativně reagovat.

Odstřel budou řešit i obce či policie

„Případní problematičtí vlci budou loveni ve veřejném zájmu, aby se předešlo případným kritickým situacím, které by mohli tito jedinci způsobit,“ uzavřel ministr zemědělství Zdeněk Nekula s tím, že v pohotovostních štábech budou zastoupeni všichni, kterých se to týká - AOPK ČR, orgány ochrany přírody i myslivosti na úrovni krajských úřadů, Českomoravská myslivecká jednota, Policie ČR a budou přizváni zástupci dotčených obcí, mysliveckých sdružení i odborníci na danou problematiku. Pohotovostní štáb podle charakteru nastalé situace operativně rozhodne o vhodných opatřeních, od prevence, přes odstrašení až po případné odstranění problematického jedince.