„Daň z nemovitostí je poplatník povinen sám vypočítat, uplatnit případné osvobození a vyčíslit jeho výši a daň v částce vypočtené v daňovém přiznání v zákonem stanovených termínech zaplatit. Povinnost podání přiznání se týká osob, které v průběhu loňského roku nabyly koupí, darem, dědictvím či jinak nemovitost. Jestliže poplatníci přiznání podali už v některém z předchozích zdaňovacích období, pak mají tuto povinnost jen v případě, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Například při změně osoby poplatníka,“ vysvětluje Ježková.

Tiskopisy daňového přiznání včetně příloh a pokynů k vyplnění jsou ke stažení na webových stránkách České daňové správy – cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Dále lze tiskopis v tištěné podobě obdržet u kteréhokoli finančního úřadu.

Chce-li si však daňový poplatník zcela ušetřit cestu na finanční úřad, má možnost využít elektronického podání přiznání k dani z nemovitostí prostřednictvím webových stránek Daňového portálu – eds.mfcr.cz. „Daňové přiznání je možné odeslat se zaručeným elektronickým podpisem či bez tohoto podpisu, kdy pak pomocí aplikace „e-tiskopis“ daňové přiznání vytiskne a do pěti dnů je doručí na finanční úřad. Elektronického podání je též možné, má-li daňový poplatník zřízenou datovou schránku. Takový poplatník může daňové přiznání vyplněné pomocí aplikace uložit přímo do své datové schránky a odeslat ho z této schránky na finanční úřad,“ pokračuje mluvčí.

V souvislosti s podáním daňového přiznání k dani je třeba také upozornit na pokuty vznikající v případě, že poplatník přiznání nepodá nebo je podá se zpožděním delším než pět pracovních dnů. „Výše pokuty u daně z nemovitostí může být ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Pokud by částka stanovené daně byla nižší než 500 Kč, činí výše pokuty za opožděné přiznání daně 500 Kč,“ dodává Ježková.

Užitečné adresy

Elektronické podání přiznání k dani z nemovitostí lze provést prostřednictvím webových stránek Daňového portálu, které najdete na adrese eds.mfcr.cz.

Na webu České daňové správy cds.mfcr.cz jsou pak ke stažení veškeré potřebné tiskopisy.