Definice vraku
V § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je „vrak“ definován jako - „silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu“.

Základním problémem v této definici vraku je termín „zjevně“a „trvale“. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích totiž žádné zjevně trvale technicky nezpůsobilé vozidlo nezná. Předmětný zákon používá jen pojem „technicky nezpůsobilé vozidlo“, neboť i když je vozidlo technicky nezpůsobilé, nemusí to znamenat, že je tomu tak navždy (trvale).

U silničních vozidel – vraků, která nejsou opatřena státní poznávací značkou (SPZ), většinou není problém. Vrak je zaevidován a opatřen výzvou k majiteli. Po uplynutí zákonné lhůty - 2 měsíců od vylepení výzvy, je Odborem majetku a dopravy zajištěn odtah a likvidace vraku. Poslední dobou jsou vraky ve stanovené lhůtě odstraněny.

Vozidlo, které má SPZ a není zjevné, že by bylo trvale technicky nezpůsobilé k provozu, i když nemá platnou STK a je někde odstaveno delší dobu, nesplňuje kritérium pro to, aby bylo označeno jako vrak. Jediné možné řešení je zjistit, zda majitel platí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pokud tomu tak není, je poznatek předán Magistrátu města Plzně, odboru správních agend, oddělení přestupkovému.

Možnosti řešení bez změny zákona o pozemních komunikacích:

1. blokové čištění – město by muselo zajistit odstavné parkoviště, kam by se dlouhodobě odstavená vozidla odtáhla a tam zůstala zákonnou dobu, jako věc nalezená, pak by se mohla zlikvidovat. Většinou se majitel vozidla sám přihlásí.

2. zajistit osobu, která bude mít oprávnění označit dlouhodobě odstavené vozidlo za vrak, (že vozidlo splňuje podmínky definice vraku – zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu).

3. zajistit pověřeným osobám přístup do evidence motorových vozidel, aby bylo možné ihned zjistit, kdo je majitelem vozidla – nyní se musí oficiálně písemně požádat a čekat.

Dále není vyřešeno:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v § 19 odst. 2 řeší, že na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dle písm. g) zákaz odstavování vraků (silniční vozidlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu).

Kdo a jak bude za Město Plzeň odstraňovat vraky, které jsou odstaveny na pozemcích města, na veřejných prostranstvích, na účelových komunikacích a na zeleni?

Návrh změny (doplnění) zákona o pozemních komunikacích:

Pokud vozidlo nesplňuje podmínky dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (nemá platnou STK), nejedná se o obecné užívání pozemní komunikace, ale o zvláštní užívání pozemní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny dle § 25 zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu, které bude zpoplatněno.

Likvidace vraků na území MO P2 - Slovany

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany zajišťuje odtah a likvidaci vraků ve spolupráci se společností OSONA holding, a. s., se sídlem Slovanská alej 32, 326 00 Plzeň. Tato společnost provádí ekologickou likvidaci vraků a vozidel s ukončenou životností.

Občané mající trvalé bydliště v Městském obvodu Plzeň 2-Slovany mají odtah autovraku zdarma, v případě zpracování neúplného vyřazovaného vozidla (chybí např. motor, náprava apod. mají občané Slovan 50% slevu z platného ceníku.

V roce 2008 společnost OSONA holding, a. s. odtáhla a zlikvidovala na základě smlouvy uzavřené s Úřadem městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 12 vraků. S žádostí o likvidaci vozidla se na společnost OSONA holding, a. s. obrátilo cca 100 občanů majících trvalé bydliště v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany.

Od 1.1. 2009 veškeré závazky, resp. práva a povinnosti OSONA holding a. s. přešly na dceřinou společnost OSONA PLZEŇ a. s.

v 1. čtvrtletí 2009 bylo Osonou sešrotováno 72 vozidel občanů Slovan, pro ÚMO P2-Slovany to byly 4 vozidla.

Děkuji za možnost se vyjádřit k tomuto problému,

Václav Seitz M.Sc., zastupitel MO Plzeň 2