Všechno začalo v roce 2008 podporou na pořízení nových úlů pro stávající i začínající včelaře. A začínající včelaři navíc mohou čerpat 2000.- Kč na nákup základních pomůcek a odborné literatury. Dále v rámci tzv. ozdravných opatření jsou hrazeny i náklady na opravy aerosolových vyvíječů a aceton, který se při léčebných zákrocích používá.

Stalo se již tradicí, že v zasedací síni krajského úřadu probíhají i vzdělávací akce, na kterých přednášejí přední včelařští odborníci, pozvaní odborem pro životní prostředí. Účast včelařů, ačkoliv přednášky se konají v pracovní dny odpoledne, bývá na hranici kapacity sálu.

Včelaři naopak jednou, trochu účelově před volbami do krajských zastupitelstev, uspořádali v prostorách krajského úřadu výstavu o významu včel pro přírodu i naší společnost.

Od roku 2016 probíhají ve Stříbře oblastní kola soutěže Zlaté včely ve Stříbře, vždy pod záštitou paní Radky Trylčové, členky rady pro oblast životního prostředí a zemědělství. Pravidelně je navštěvuje a tak osobně poznává nejen náročnost práce se včelařskou mládeží, ale vnímá i nadšení a úsilí soutěžících dětí. A tato soutěž i včelařské kroužky jejím prostřednictvím také získávají podporu.

Z těchto východisek vzešlo několik jednání pracovní skupiny o stálé, ale obtížně zjišťované hrozbě pro chovy včel, tedy o moru včelího plodu. Jedná se o finančně náročnou akci, spočívající v plošném mikrobiologickém vyšetření všech stanovišť včelstev na přítomnost původce této nebezpečné nákazy. Iniciativa vzešla od krajského koordinačního výboru ČSV a metodicky ji podpořila i Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj. V přípravné fázi se stanovily jednotlivé kroky, kterými bude nutné postupovat. Podrobně s nimi byli včelařští funkcionáři seznámeni na zářijovém krajském aktivu, kde vystoupil i pracovník laboratoře AGRO-LA, s.r.o., která zakázku získala ve výběrovém řízení.

Směsné vzorky měli, tedy spadu na podložky v úlech, budou včelaři odebírat už v průběhu podzimu, zejména po posledním léčebném ošetření včelstev proti varroáze. Podmínkou, hlavně pro využitelnost výsledků vyšetření pro přemísťování včelstev v roce 2020, je tvorba vzorku nejvýše od 25 včelstev na konkrétním stanovišti. Při větším počtu včelstev se tedy vytvoří vzorků více.

Do 10. ledna příštího roku budou vzorky prostřednictvím místně příslušných základních organizací ČSV doručeny do laboratoře. Protože se jedná o možný infekční materiál, už nyní jsou zajištěny odpovídající vzorkovnice.

Z uvedeného vyplývá, že v období příprav se myslelo na všechno, že by tedy nic nemělo ohrozit hladký průběh této náročné akce. Cílem je vyšetřit všechna stanoviště včelstev na území kraje. Krajská veterinární správa je připravena řešit případné pozitivní nálezy a zabránit tak šíření nákazy na další včelstva v okolí. Nyní hodně záleží na tom, jak se úkolu zhostí dobrovolní funkcionáři jednotlivých okresních a základních organizací ČSV, ale hlavně všech téměř 5000 chovatelů včel v kraji, ať jsou členy ČSV nebo organizovaní jinde či nikde. Počítá se se všemi. Vždyť jejich více než 51 000 včelstev přináší užitek nejen lidem, ale zejména naší přírodě.

Lze předpokládat, že konečné vyhodnocení výsledků vyšetření bude poučné. Dosavadní úřední postup, kterým se řeší většinou náhodně zjištěné ohnisko moru včelího plodu a ochranné pásmo v okolí, má svá omezení. Plošné vyšetření celého území Plzeňského kraje, provedené ve stejnou dobu, představuje mnohem vyšší úroveň péče o zdraví včel.

MVDr. Jan Krabec, předseda komise pro zdraví včel RV ČSV