Cílová skupina, poslání, hlavní cíle a poskytované služby

Kolektiv pracovníků pečuje o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let, a současně i s přidruženým lehkým tělesným nebo smyslovým postižením.

Posláním a hlavním cílem je poskytování všestranné podporu a pomoci klientům při zvládání běžných denních a pracovních činností a sociálních dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby. Kolektiv školených pracovníků dále usiluje o komplexní rozvoj osobnosti a seberealizaci s důrazem na co nejvyšší možnou míru samostatnosti.

K poskytovaným službám patří pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, jako například pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, přesunu na lůžko nebo vozík atd. K těmto službám patří i zjištění stravy.

Pestrá škála volnočasových aktivit

„Oblíbené jsou různé volnočasové aktivity přístupné všem klientům. Spadá sem například kondiční cvičení rozdělené do dvou částí, a to na vlastní cvičení a relaxaci. V rámci rehabilitace jsou poskytovány masáže s možností využití hydromasážní vany. Odborníci pracují též s prvky Bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klienta. Při činnostech v jednotlivých dílnách (např. práce s papírem, textilem, keramikou, dřevem atd.) dochází k procvičování jemné motoriky (nácvik úchopů), jejímž cílem je udržení co nejlepšího psychického a fyzického stavu klientů. Ve velké oblibě je též skupinová muzikoterapie prostřednictvím zpěvu a hry na rytmické nástroje. Středeční dopoledne je vyhrazené pro trénování paměti pomocí jednoduchých paměťových pomůcek, což napomáhá klientům lépe zvládat problémy denního života a vede ke zvyšování jejich sebevědomí a sebehodnocení. Hlavním cílem canisterapie je nová zkušenost, potěšení a poskytování libých pocitů z přítomnosti zvířete, jako motivačního prvku. K pravidelným aktivitám patří návštěvy plaveckého bazénu a různých kulturních akcí. Taneční vystoupení klientů jsou každoročně představená veřejnosti. Za příznivého počasí se jedná o skupinové procházky do přilehlého okolí. Lze využívat i počítačový koutek s internetem, nebo tablety s výběrem výukových a herních programů.  Do oblasti rozvoje dovedností spadá i příprava jednoduchých pokrmů. Klientům je k dispozici přilehlá zahrada s dřevěným altánkem, posezením a prostorem pro rekreační sporty (např. kuželky), kde všichni společně pečují o květinové záhony, skalku a keře. Za účelem odpočinku rodinných příslušníků pořádáme pro klienty každoročně letní pobyt“, líčí pestrou škálu volnočasových aktivit Mgr. Vendula Peštová, vedoucí útvaru Denního stacionáře Jitřenka, spadajícího pod Městský ústav sociálních služeb města Plzně p. o.

Závěr

Setkání se zaměstnanci a klienty Denního stacionáře Jitřenka bylo pro mě neobyčejným zážitkem, neboť zde vládne pohoda, klid, harmonie i vzájemné souznění. Velmi oceňuji práci všech pracovníků, kteří si zasluhují náš velký obdiv.