„Nejvíce mi pomohla maminka, která mi zachránila život a díky které jsem překonal vážnou nemoc“.

Studium

Prvorozený syn Jaromír se manželům Aleně a Jaromírovi Tichých z Plzně narodil s vážnou oční vadou. Po dokončení základní školní docházky v ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, absolvoval osmileté Církevní gymnázium v Plzni. „Již od studia základní školy jsem musel čelit problémům, které vyplývaly z mého zrakového postižení. Proto jsem na základní i střední škole začal používat počítač vybavený speciálním programem. Umožňoval zvětšování informací na monitoru a jejich převod do zvukové podoby pomocí počítačového hlasu. I přes tyto obtíže velmi rád vzpomínám především na studium střední školy, neboť nejen za zájem o IT (informační technologie) vděčím výborným kamarádům z Církevního gymnázia,“ říká o svých studijních začátcích pan Jaromír, který nám limity a nedostatky speciálních programů určených zrakově hendikepovaným studentům v následném textu ještě přiblíží.

„Jsem rád, že jsem si vybral obor, jehož cílem je pomáhat druhým“.

Další Jaromírovy kroky vedly na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde na Fakultě pedagogické vystudoval bakalářský studijní program, obor Sociální péče, na který navázal magisterským studiem v oboru Sociální práce a sociální politika.

„Jsem rád, že jsem si vybral obor, jehož cílem je pomáhat druhým,“ říká pan Jaromír, který sám velmi oceňoval všestrannou pomoc od svých spolužáků i ochotnou podporu pedagogů. „V době mého vysokoškolského studia jsem měl možnost využívat více pokročilých počítačových programů, které umožňovaly zvětšení textu a jeho převod do zvukové podoby. Pracoval jsem též s plnohodnotným odečítačem (anglicky screen‑reader) a českými i cizojazyčnými počítačovými hlasy. Žádný z těchto softwarů však neumožňoval čtení matematických textů. Tento nedostatek jsem pocítil zejména při studiu statistiky, která byla na oboru sociální péče povinná. Kvůli tomu, že speciální programy pro nevidomé a slabozraké nedovedou číst matematické příklady, jsem se rozhodl, že se pokusím situaci změnit. Zapojil jsem se na ZČU do různých výzkumných projektů, jejichž cílem bylo ozvučení matematických textů a dalších zápisů obsahujících odbornou symboliku,“ uvádí jeden ze svých cílů pan Jaromír.

Doktorský studijní program

První fáze studia

Po dokončení magisterského studia absolvoval pan Jaromír na Západočeské univerzitě v Plzni přijímací zkoušky na doktorský studijní program s názvem Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. „Jako téma své doktorské práce jsem si zvolil „Návrh a ověření funkcí na zpřístupnění logických formulí pro zrakově handicapované“. Navazoval jsem tak na své zkušenosti z projektu, na kterém jsem spolupracoval v průběhu magisterského studia. Na základě poznatků z informatiky a speciální pedagogiky jsem navrhl funkce pro webovou aplikaci Organon, která měla lidem se zrakovým postižením zpřístupnit zápis a úpravu logických formulí. Při zápisu a úpravách logických formulí není dostačující, když jsou nevidomým a slabozrakým studentům předčítány za pomoci počítačového hlasu. Logické formule mají svoji strukturu, kterou není možné převést do zvukové podoby. Bylo proto nutné navrhnout speciální funkce pro nevidomé a pro slabozraké, které strukturu formulí zpřístupňovaly s ohledem na konkrétní typ zrakového postižení.“

Návrh funkcí, které pan Jaromír připravil, odborníky na ZČU velmi zaujal. Proto jej na doktorské studium v roce 2012 přijali. Funkce pro zpřístupnění logických formulí a s tím související výzkum prezentoval poté s úspěchem na konferencích PRIT (v r. 2013) a DITECH (v r. 2015). V průběhu rozhovoru velmi ocenil pomoc jeho školitelky paní doc. PhDr. Jany Miňhové, CSc. V oblasti zpřístupnění odborné symboliky pro studenty se zrakovým handicapem zároveň publikoval s panem doc. Ing. Václavem Vrbíkem, CSc. článek do odborného časopisu, ve kterém byly zveřejňovány texty týkající se výuky matematiky, fyziky a informatiky.

Pan Jaromír se na začátku studia těšil z mnoha úspěchů, avšak poté se objevily nepředpokládané překážky. Pan Jaromír nejdříve vážně onemocněl a nemohl se studiu delší dobu plnohodnotně věnovat. Když své závažné zdravotní problémy úspěšně ustál, s údivem zjistil, že projekt, ve kterém byla vyvíjena aplikace Organon, byl ukončen. Nebylo proto možné do programu Organon implementovat navrhované funkce. Svého cíle se však nevzdal, neboť se hodlal i nadále zabývat zpřístupněním textů s odbornou symbolikou pro studenty se zrakovým postižením: „V roce 2016 jsem si po konzultaci se svou školitelkou paní doc. PhDr. Janou Miňhovou, CSc. zvolil nový cíl výzkumu. Mým záměrem bylo využití speciálního softwaru ve výuce matematiky u nevidomých a slabozrakých studentů speciálních středních škol. Pro převod matematických zápisů do zvukové podoby a Braillova písma jsem chtěl použít technologie Limpet a MathPlayer, které se v té době rozvíjely. Vývoj technologie Limpet byl ale ukončen a u nové verze MathPlayeru se nepodařilo dokončit jeho lokalizaci do českého jazyka.“ Nově zvolené téma i doktorské studium byl nucen pan Jaromír v roce 2018 bohužel ukončit.

„Jako první na světě jsem do značné míry využil poznatky z oblasti pedagogiky a psychologie.“

Druhá fáze studia. První na světě

Pan Jaromír Tichý se svého cíle však nevzdal. Ve svých 32 letech v roce 2018 opět zahájil stejný obor doktorského studia. „Vzhledem k tomu, že vývoj programů pro zpřístupnění matematiky stále nepokračoval, vybral jsem si po konzultaci se školitelkou, paní docentkou Miňhovou, nové téma. Ve výzkumu, který předkládám ve své dizertační práci, jsem navrhl kurz pohybu s odečítačem na internetu pro nevidomé. Byť jsem nebyl první, kdo se o tvorbu kurzu internetu pro uživatele screen-readerů pokusil, můj přístup byl ale odlišný. Jako první na světě jsem do značné míry využil poznatky z oblasti pedagogiky a psychologie.“

S výše uvedenou školitelkou a dalšími vědci z FP ZČU v Plzni vybral pan Jaromír pedagogicko-psychologické aspekty, jejichž cílem bylo podpořit schopnosti nevidomých ve vyhledávání informací na co možná nejširším spektru webových stránek. Na základě konzultací s příslušnými pedagogickými odborníky zaměřil svůj výzkum zejména na motivaci, představivost, paměť a divergentní myšlení. „Nejzajímavější pro mě bylo sledovat divergentní myšlení nevidomých účastníků výzkumu, které je charakteristické tím, že respondent nemá předem stanovený postup, jak vyřešit problém, se kterým se potýká. Sám musí přijít na způsob, jak zvoleného cíle dosáhnout. Potěšující bylo zjištění, že kurz internetu, který jsem navrhl, měl kladný vliv na rozvoj divergentního myšlení nevidomých uživatelů PC. V průběhu výzkumu k mé velké radosti nakonec nevidomí dokázali s odečítačem najít informace i na webových stránkách, pro jejichž ozvučení museli sami zvolit co nejefektivnější kombinaci různých funkcí jejich odečítacího programu,“ prozradil o průběhu výzkumu.

První výsledky týkající se nového tématu publikoval pan Jaromír v roce 2021 v článku nazvaném „Psychologické aspekty výuky pohybu na internetových stránkách s odečítačem obrazovky“. Na Ostravské univerzitě své poznatky pak veřejně prezentoval na konferenci ICTE Information and Communication Technology in Education. U odborníků zabývajících se metodami výuky informatiky, kteří na konferenci ICTE hodnotili prezentace doktorandů, se návrh výzkumu pana Jaromíra setkal s velmi příznivým ohlasem.

Pomoc pedagogů, spolupracovníků i firem

„Pro vhled do problematiky výzkumu v oblasti psychologie byly pro mě velkým přínosem rozsáhlé znalosti a dlouholeté zkušenosti mé školitelky paní doc. PhDr. Jany Miňhové, CSc. Velmi jsem také ocenil všestrannou ochotu a vstřícnost ze strany paní Mgr. Vladimíry Lovasové, Ph.D. Za odbornou sdílnost jsem byl velice vděčný paní doc. PhDr. Lucii Rohlíkové, Ph.D. Značným podílem k tématu mé dizertační práce a k publikování článku nazvaného „Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda“ výrazně přispěl pan doc. Ing. Václav Vrbík, Csc.,“ završil jmenovitě podporu v rámci svého doktorského studia na FPE ZČU v Plzni pan Jaromír s tím, že velké díky náleží také dalším pedagogům i studentům, kteří mu podali pomocnou ruku, a ve výčtu adresných díků dále pokračoval.

„Mé velké poděkování patří zejména ředitelce plzeňského TyfloCentra paní Mgr. Haně Dostálové za její všestrannou podporu včetně účasti našich klientů na mém výzkumu. Kolegové Radek Baštář a Jiří Holzinger byli vždy nápomocni při řešení technických problémů týkajících se programů Skype a TeamViewer. Nezbytnou pomoc pro dokončení mého výzkumu, související s odečítačem JAWS, mně poskytli zaměstnanci plzeňské firmy KadaL Data servis, spol. s. r. o. a dále lektor výpočetní techniky v Tyflokabinetu pan Michal Jelínek.

Za úspěšné dokončení studia vděčím všestranné pomoci speciální pedagožky paní PaedDr. Jany Kubáskové, spočívající v zajišťování digitalizace studijních materiálů, doprovodu na všechny konzultace atd. Této obětavé ženě patří mimo to mé velké poděkování za neobyčejnou podporu a pomoc při každodenním překonávání překážek vyplývajících z mého zrakového postižení po celou dobu velmi náročného a dlouholetého studia“.

Pomoc rodiny

„Nejvíce mi pomohla maminka, která mi zachránila život a díky které jsem překonal vážnou nemoc. Velmi vděčný jsem také mému tatínkovi za pomoc při orientaci v neznámém prostředí. Díky jeho pravidelným doprovodům jsem se mohl zúčastnit všech konferencí, na nichž jsem průběžně prezentoval výsledky svého výzkumu. Moje babička Jindřiška prokazovala nebývalou trpělivost a uplatňovala své pedagogické schopnosti při četných gramatických otázkách, které jsem jí kladl, když jsem sestavoval různé práce v průběhu svého studia. Společně s dědečkem Bohumilem mi předčítali knihy, které nebyly v digitální podobě. Babička Jana mně pomáhala svými dlouholetými zkušenostmi z oblasti speciální pedagogiky, k nimž připojila i milá slova povzbuzení. Ochotným pomocníkem byl i můj mladší bratr Ondřej, který vloni na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze úspěšně dokončil magisterské studium a hodlá v něm také pokračovat. Významný podíl na mé dobré fyzické i psychické kondici měl čtyřnohý člen naší rodiny, pes Bren. Cenným zdrojem relaxace byl pro mě poslech audio knih, rockové, folkové nebo klasické hudby či setkávání s přáteli. Za všestrannou pomoc proto všem patří můj velký dík.“

Završení doktorského studia

Svou disertační práci nazvanou „Psychologické aspekty výuky pohybu na internetových stránkách s odečítačem obrazovky“ s podnázvem „Návrh a evaluace vhodných psychologicko-didaktických postupů kurzu internetu se zaměřením na prakticky nebo úplně nevidomé uživatele výpočetní techniky“ obhájil za účasti rodičů a studijní asistentky pan Jaromír dne 4. prosince 2023.

„Při studiu bylo nutné překonávat mnoho překážek souvisejících s mým zrakovým postižením i zdravotními problémy“.

V souvislosti se završením studia pan Jaromír vyzdvihl cennou pomoc, cituji: „Při studiu bylo nutné překonávat mnoho překážek souvisejících s mým zrakovým postižením i zdravotními problémy. Měl jsem ale velké štěstí, neboť mi vždy pomohli lidé v mém okolí. Věřím, že jejich obětavost měla vliv na cíl mé disertační práce, ve snaze umožnit větší dostupnost internetových informací lidem se zrakovým postižením.“

Nezisková organizace TyfloCentrum Plzeň

V neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. pracuje pan Jaromír již osm let. Jedná se o zařízení poskytující terénní a ambulantní sociální služby klientům se zrakovým postižením od věku 15 let. Cílem TyfloCentra je podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění lidí se zrakovým handicapem. Kromě stálých zaměstnanců zde pomáhají i dobrovolníci. Informace o TyfloCentru a případném zapojení se dalších dobrovolníků do zajímavých a prospěšných aktivit lze získat osobně, telefonicky nebo na webových stránkách www.tc-plzen.cz.

„Všichni lektoři speciální výpočetní techniky, kteří v našem TyfloCentru pracují, mají zrakový handicap. Proto mezi spolupracovníky naší neziskové organizace panuje respekt i vzájemné porozumění.“

Jaromírova pracovní pozice a její specifikace

V TyfloCentru zastává pan Jaromír pozici instruktora PC, spadající do sociálně aktivizačních služeb. O své práci, která ho stále baví a naplňuje, mi prozradil: „Slabozrací klienti pracují s počítačem podobným způsobem jako vidící lidé, avšak pomocí softwarové lupy umožňující zvětšení a zvýraznění textového kurzoru a ukazatele myši. Způsob ovládání počítače u zcela nevidomých uživatelů je velmi odlišný, neboť počítač nemohou ovládat myší, ale jen pomocí klávesnice a klávesových zkratek a jejich činnost jim převádí odečítač do zvukové podoby. S použitím svého screen-readeru si vyřizují e-maily, sestavují dokumenty ve Wordu či stahují knihy v digitální podobě. Pokročilejší nevidomí uživatelé vyhledávají informace na internetu, zhotovují tabulky v Excelu, pomocí HTML kódu vytvářejí své webové stránky nebo se učí programovat.“ Dílčí pokroky klientů pana Jaromíra vždy těší. Dle potřeby pomáhá i s opravami ozvučených počítačů či mobilních telefonů, koordinuje pořízení nových pomůcek na bázi PC atd. Příznivě hodnotí i pracovní kolektiv, cituji: „Všichni lektoři speciální výpočetní techniky, kteří v našem TyfloCentru pracují, mají zrakový handicap. Proto mezi spolupracovníky naší neziskové organizace panuje respekt i vzájemné porozumění.“

Současné problémy vzdělávání nevidomých a plány do budoucna

Pana Jaromíra velmi tíží značný deficit pedagogických pracovníků související se současným počítačovým vzděláváním nevidomých, kterému v budoucnu hodlá v rámci svých možností čelit. Apeluje proto na větší důraz ve vzdělávání v oblasti ICT na poznatky z pedagogiky a psychologie. Na toto téma říká: „Odečítače jsou v současné době velmi pokročilé počítačové programy, které nevidomým umožňují číst e-maily, dokumenty ve Wordu, tabulky v Excelu, prezentace v PowerPointu, webové stránky atd. Screen-readery mohou ozvučit i různé speciální softwary, jako například programy na úpravu zvuku, jednoduché i velmi složité počítačové hry, specializované editory na psaní zdrojových kódů programovacích jazyků atd. Kromě komerčních odečítačů, které si uživatel musí zakoupit, existují i zdarma dostupné screen-readery. Ty může bezplatně používat kterékoliv pracoviště či škola. V současné době se také jedná o velmi kvalitní a propracovaný software.

Klíčový je však v tomto ohledu problém personální, neboť je velmi málo odborníků vyškolených pro výuku práce s ozvučeným počítačem. Nejedná se jen o školy běžného typu, ale překvapivě také o mnoho speciálních škol v rámci celé ČR určených přímo pro žáky a studenty se zrakovým postižením. V současné době proto není zásadní překážkou technické vybavení, ale hlavní problém ve vzdělávání nevidomých spočívá v tom, že učitelé speciálních škol nemají k dispozici žádný kurz či kvalitní vzdělávací materiál určený k výuce informatiky nevidomé mládeže.

V budoucnu bych proto rád publikoval výstupy svého výzkumu a obsah kurzu internetu na webové stránky portálu Pelion. Dále bych chtěl poskytnout kurzy Wordu a Excelu pro nejrozšířenější odečítače JAWS a NVDA. Přál bych si, aby byly na internetu bezplatně dostupné pro učitele speciálních škol, pracovníky speciálně pedagogických center a také pro začínající lektory výpočetní techniky pracující v TyfloCentrech.“

Statistika

V České republice dle dostupných informací aktuálně žije zhruba 83 tisíc občanů s těžkým zrakovým postižením, 19 tisíc z nich patří do kategorie nevidomých či prakticky nevidomých. Jen relativně malé procento z nich se jako nevidomí narodí. Většina lidí přijde o zrak v průběhu života, ať již z důvodu onemocnění či důsledkem úrazu. Jedná se o různé formy zrakových postižení, které se vlivem dalších komplikací časem mohou zhoršovat. Proto jsou také příběhy lidí s těžkým zrakovým hendikepem odlišné, avšak pro všechny je každodenní život v mnoha ohledech obtížnější.

Závěrečné poděkování

Závěrečné poděkování tímto věnuji panu Mgr. Jaromíru Tichému, Ph.D., za vstřícné sdílení jeho náročné životní pouti, směřující k sebevzdělání s cílem pomoci i mnoha tisícím více či méně zrakově postižených spoluobčanů. Jeho příběh je příkladem houževnatosti, vytrvalosti a píle. Je také důkazem Einsteinova výroku „kde je vůle, tam je cesta“.