Historie školy

Budova stávající Integrované střední školy živnostenské slouží vzdělávání již od svého dokončení (v r. 1905). Původně zde sídlilo německé reálné gymnázium, na kterém v letech 1873 -1908 vyučoval němčinu a francouzštinu významný český spisovatel, novinář a pedagog německé národnosti Karel Klostermann (1848-1923).

Po druhé světové válce byla budova pro školské účely krátce nevyužitá, avšak brzy zde vznikla Základní učňovská škola, od roku 1948 působící pod názvem Základní odborná škola 1 Kovodělná, kterou převzal do své správy národní podnik Škoda. V následujících letech v budově fungovala celá řada odborných učilišť, spadajících pod „škodovku“, vzdělávajících učňovskou mládež zejména v oborech strojírenských, stavebních či elektro. Po další reorganizaci vzdělávací soustavy zde (v r. 1977) vzniklo Střední odborné učiliště místního hospodářství, spadající pod Průmyslový podnik města Plzně. I nadále se zde vyučovaly obory stavební a elektro, ale nově mimo jiné i holič a kadeřnice, truhlář, zahradník, obuvník a sklář. Krejčovské obory sídlily v tehdejší Engelsově ulici 1.

Po roce 1989 došlo obecně k zásadním změnám v síti, struktuře a typu učňovských škol. Školy postupně získávaly právní subjektivitu a nebyly již navázané na „mateřské podniky“. Pro studijní obory s maturitou vznikaly integrované střední školy a střední odborné školy.

Rok 1994 - transformace SOU do ISŠŽ

V roce 1994 se Střední odborné učiliště ve Škroupově ulici transformovalo do Integrované střední školy živnostenské (ISŠŽ). „Rodinka“ vznikla již v r. 1992 a posléze byla nahrazena oborem Oděvnictví. V r. 2005 byl zřízen umělecký obor Modelářství a návrhářství oděvů, který oslaví v příštím roce 20 let od svého založení. Došlo k ukončení výuky celé řady oborů, ale nadále byly ponechány obory Krejčí pro dámské a pánské oděvy, Švadlena pro oděvní konfekci a prádlo, Obuvník pro zakázkovou výrobu a opravy, Kadeřník, Kosmetička a Provoz služeb. Nově vznikly čtyřleté studijní obory s maturitou Oděvnictví a Management textilu a absolventi tříletých učebních oborů získali možnost doplnit si vzdělání formou dálkového a později nástavbového studia.

Školou za dlouhou řadu let prošly stovky studentů, které pedagogové velmi kvalitně připravili na budoucí profese. K legendě pánského krejčovství patří pan Václav Kohout (* 1925), který se v Plzni řemeslu vyučil v roce 1943 a své znalosti a dovednosti předával svým svěřencům až do důchodového věku.

Současnost

Výuka na ISŠŽ probíhá ve čtyřletých studijních oborech a v jednom tříletém učebním oboru denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Žáci tříletých oborů mohou pokračovat na dvouletém nebo tříletém nástavbovém oboru. Školní vzdělávací program a učební plány jsou v souladu s legislativou danou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na škole aktuálně studuje 712 žáků ve 26 třídách, výuku zajišťuje kvalitní pedagogický sbor.

Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích v Plzni, Plzeňském kraji, v České republice i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů.

Příkladem je mezinárodní soutěž „Módna línia mladých“ v Prešově, nebo celostátní soutěže oděvních, návrhářských, kadeřnických a kosmetických oborů „Mladý módní tvůrce“ v Jihlavě, kde se žáci pravidelně umisťují na předních místech.

Poptávka po absolventech školy na trhu práce je velmi dobrá. Absolventi učebního oboru Kadeřník jsou dobře připraveni do praxe i k pokračování na nástavbovém studiu. Absolventi studijních oborů nastupují do praxe, nebo odcházejí na vyšší odborné školy a vysoké školy technicky či humanitně zaměřené, na pedagogické fakulty, nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Škola je aktivním členem RHK Plzeňského kraje, Asociace kadeřnických a kosmetických škol a SUZ ČR a Asociace Středních uměleckých škol. Spolupracuje úzce s firmami nejen z plzeňského regionu, se Západočeskou univerzitou v Plzni a s ostatními vysokými školami v ČR.

Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků

Obory vzdělávání

Ekonomika a podnikání - Asistent v právní a podnikové sféře

Absolvent tohoto oboru může vykonávat profesi právního asistenta, referenta ve státní správě nebo marketingu či personalistu. Dokáže vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě, uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery, vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb, vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti, zpracovávat materiály právního charakteru, aplikovat právní normy a dobře se orientovat ve smluvních vztazích, vést právní agendu a sepsat běžné smlouvy a žádosti, problematiku pracovně právních vztahů, vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost a vést personální evidenci. Zakončení čtyřletého denního studia je maturitní zkouškou.

Ekonomika a podnikání - Bankovnictví a pojišťovnictví

Absolvent tohoto oboru může vykonávat funkci ekonoma, finančního referenta, referenta v bance, pojišťovně i státní správě, vést finanční účetnictví nebo zastávat pozici obchodního zástupce.Umí vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě, uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery, efektivně hospodařit s finančními prostředky, orientovat se na finančním trhu, v činnosti bank a v obchodování s cennými papíry, provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem, sestavovat kalkulace výrobků a služeb a znát principy tvorby cen, orientovat se v daňovém systému a umět vypočítat daňovou povinnost, sestavovat platební kalendář, účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy, vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb, organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky. Zakončení čtyřletého denního studia je maturitní zkouškou.

Kadeřník

Absolvent tohoto oboru může být kadeřníkem, stylistou, lektorem či obchodním zástupcem kadeřnických produktů a pomůcek, či v daném oboru poskytovat poradenství. Umí navrhnout vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně hygienickými předpisy, technologickými postupy, estetickými zásadami a módními trendy, doporučit vhodné vlasové přípravky podle jejich vlastností a možností použití, poskytnout různé druhy masáží vlasové pokožky a provádí povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů, upravit vlasy stříháním, tvarovat vlasy, odbarvit, melírovat, tónovat a barvit vlasy, upravit vousy, knír či plnovous, diagnostikovat stav vlasové pokožky s pomocí počítačového programu a v daném oboru poskytovat poradenskou službu. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Kosmetické služby

Absolvent tohoto oboru může vykonávat práci kosmetičky, pedikérky či manikérky, nehtové designérky, poradce v oboru, obchodní zástupce kosmetických produktů a pomůcek, asistent prodeje v kosmetických firmách či vizážistu. Umí připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje, pomůcky a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů, určit aktuální stav pleti a v souladu s tím zvolit vhodný způsob kosmetického ošetření, určit kožní choroby vyskytující se na obličeji, rukou a nohou, provádět povrchové čištění pleti, napářku, hluboké čištění pleti, kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu, aplikovat masky a zábaly, provádět ošetření rukou a nohou, líčit v souladu s moderními trendy, poskytovat poradenskou službu k používání kosmetických přípravků dle typu pleti, věku a zaměstnání zákazníka včetně prodeje kosmetických přípravků, pracovat s počítačovým programem při diagnóze pleti a ovládat administrativní a ekonomickou činnost související s provozem firmy. Čtyřletý obor denního studia je zakončený maturitní zkouškou.

Modelářství a návrhářství oděvů

Absolvent tohoto oboru může vykonávat práci módní návrhář oděvů a doplňků, stylista, vizážista, grafik, konstruktér nebo technolog v oděvní firmě, kreativní manager pro módní řetězce, zhotovovat divadelní a filmové kostýmy, zastávat pozici pracovníka marketingu v oblasti oděvů, doplňků nebo módních časopisech nebo může být organizátorem módních show. Umí využívat grafické programy v profesní činnosti, navrhovat a konstruovat oděvy, scénické kostýmy včetně jejich modelových úprav, posuzovat vlastnosti materiálů a určovat spotřebu oděvního materiálu, kontrolovat kvalitu provedené práce, komunikovat se zákazníkem a ovládat poradenství v oblasti módy (stylistika, tvorba outfitů, psychologie barev, celková vizáž), prezentovat vhodným způsobem výsledky své práce a zvládá ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním. Čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Oděvnictví

Absolvent tohoto oboru může vykonávat práci: konstruktér, modelář, technolog, oděvní a textilní designér, kontrolora kvality výroby, manažera prodeje oděvních a interiérových výrobků, provozovat módní poradenství, může se stát návrhářem interiérů, obsluhovat CAD program nebo řídit výrobu oděvů. Umí navrhnout a konstruovat oděvy včetně jejich modelových úprav, zvolit vhodný oděvní materiál a technologický postup při výrobě konkrétního oděvního výrobku, posoudit vlastnosti materiálů a určovat spotřebu materiálu, ovládat různé druhy šicích strojů a jejich údržbu, kontrolovat kvalitu provedené práce, navrhnout design interiéru a zhotovit interiérové doplňky, využívat grafické programy v profesní činnosti a ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním. Čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání - denní forma nástavbového studia

Absolvent tohoto oboru se může uplatnit jako finanční referent nebo referent ve státní správě, asistent, obchodní zástupce, sekretář nebo pracovat jako OSVČ. Umí vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě, uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery, vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti, sepsat běžné smlouvy a žádosti, vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost. Dvouleté denní studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Pestrá škála aktivit, úspěchy žáků a mezinárodní kontakty

Škola pro žáky připravuje celou řadu projektových dnů. Počátkem roku 2024 podnikli žáci oboru zaměřeného na bankovnictví exkurzi do České spořitelny, a dále se zapojili do krajské soutěže Kontext, týkající se porozumění anglického odborného textu. Pětice žáků skvěle reprezentovala školu v soutěži Hackathon 2024 a se svojí aplikací získala 1. místo. Velmi úspěšní byli také žáci z oboru Kadeřník a Kosmetické služby na soutěži Beauty Cup 2024, kde v různých disciplínách získali několik prvenství i další přední příčky. Žáci oboru Modelářství a návrhářství oděvů v rámci Vernisáže umění v přednáškovém sále ZČG v Plzni připravili tematickou módní přehlídku a současně zajistili hudební vystoupení. Byli také účastníky společného výstavního projektu tří uměleckých škol v DEPU 2015. Žáci oborů Modelářství a návrhářství oděvů a Oděvnictví si v rámci Projektového dne - Móda a umění mohli vyzkoušet aktivitu dle vlastních zájmů. V rámci oboru Modelářství a návrhářství oděvů dále proběhla Spolupráce s firmou Hannah. V loňské soutěži „Mladý módní tvůrce“ se talentovaný žák školy stal nejúspěšnějším autorem a jeho modely byly v březnu představeny na televizním programu České televize v rámci oblíbeného pořadu „Sama doma“. Další zajímavou březnovou událostí byl Anglický Superweek - návštěva dvaceti amerických studentů z Texasu. Zajímavá byla jistě i Tajná procházka Prahou. V soutěži Harmonie 2024 - Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček, zástupci školy ve velké konkurenci zaujali opět skvělé 2. místo. Pestrá škála všestranných aktivit i výčet úspěchů žáků této školy by mohly dále pokračovat.

Škola pro žáky organizuje také poznávací zájezdy, žáci se účastní lyžařského kurzu na šumavském Špičáku a v prvním ročníku absolvují třídenní seznamovací pobyt a turistický kurz. Škola je druhým rokem součástí projektu Šablony OP JAK a letos se zapojila do Projektu PROP 2023 týkajícího se podpory sociálně znevýhodněných žáků.

Salony

V rámci školy jsou také poskytovány služby pro veřejnost. Bližší informace lze získat osobně, na telefonním čísle nebo na webových stránkách školy www.issziv.cz. Kadeřnický salon - sídlí na adresách Škroupova 13 (vchod z Purkyňovy ulice) nebo Křimická 3. Kosmetický salon - sídlí na adrese Škroupova 13 (vchod z Purkyňovy ulice). Škola v rámci doplňkové činnosti pronajímá některé učebny a tělocvičnu.

Ocenění pedagogové

Za zmínku jistě stojí ocenění vybraných pedagogů za jejich dosavadní práci, které každoročně pořádá Plzeňský kraj u příležitosti Dne učitelů. V letošním roce byla mezi jednatřiceti oceněnými oblíbená pedagožka této školy Mgr. Silvie Šatrová, která zde pracuje téměř čtvrt století (od r. 2000). Držitelkou tohoto významného ocenění (z r. 2015) je další úspěšná učitelka Bc. Jana Bufková, která na oboru Modelářství a návrhářství oděvů vyučuje předmět Oděvní ateliér a na této škole se těší velké oblibě již dvaatřicet let.

Mít tak skvělé pedagogy je pro žáky Integrované střední škola živnostenské jistě příjemné, radostné i podnětné. Všem absolventům přeji zdárné dokončení studia a šťastnou volbu budoucích profesí.